Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA1 151 6581 241 0881 221 2041 225 184
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe462 471436 838421 593416 534
Nieruchomości inwestycyjne2 6432 6432 6432 643
Wartości niematerialne i prawne9921 0001 093750
Wartość firmy3 5453 5453 5453 545
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego252 391248 170243 900235 662
Aktywa z tytułu bieżącego podatku8 7708 77014 642350
Aktywa finansowe543 679539 683
Długoterminowe aktywa finansowe40712 858448
Zapasy201 277231 315173 466136 777
Należności handlowe32 40965 87778 67470 872
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe100 27198 835151 30383 298
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe22239910 51910 757
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty38 76199 424102 273251 688
Pozostałe aktywa długoterminowe9 554
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności47 44531 0394 6422 177
Aktywa trwałe722 671702 149696 151670 339
Aktywa obrotowe428 987538 939525 053554 845
Amortyzacja (noty)24 27525 49131 67819 366
Pozostałe całkowite dochody, netto-224384
Różnice kursowe
Zyski/straty aktuarialne-224384
Przepływy operacyjne-3 06651 775-70 958106 882
Wynik finansowy-69 50024 29974 803180 349
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)24 27525 49131 67819 366
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-4 131-382-2 2172 004
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej5 5231 3524 610-366
Wynik na działalności inwestycyjnej-19 9581 68615 2914 025
Podatek dochodowy zapłacony-9 020-1 021-57 5587 969
Zmiana stanu rezerw-5 423-4 98136 9587 162
Zmiana stanu zapasów5 357-37 241-36 371-22 659
Zmiana stanu należności2 60749 744-52 754-7 467
Zmiana stanu zobowiązań67 759-20 618-54 534-73 030
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 891-42 66612 896
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-13 44613 44627 028-27 028
Pozostałe przepływy operacyjne-15 2263 661
Przepływy inwestycyjne-54 187-47 675-57 204-27 702
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 223301 292-416
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-49 182-47 740-48 179-26 806
Zbycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych40
Nabycie aktywów finansowych-1 330-1 330-10 324-527
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 122
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 9381 365-2 11547
Przepływy finansowe-3 288-7 072-21 239-1 381
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-500
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-8875411
Spłacone kredyty i pożyczki-2 998-5 253-6 837-1 987
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-14 462
Płatności z tytułu leasingu-385-1 183-6 906-529
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej103-644-273-563
Pozostałe przepływy finansowe6 9851 687
Przepływy pieniężne netto-60 541-2 972-149 40177 799
Różnice kursowe-120121-149
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 093-3 093-223 992223 992
Środki pieniężne na początek okresu99 424102 275251 688173 880
Środki pieniężne na koniec okresu38 76199 424102 273251 688
Całkowite dochody ogółem-67 03629 96264 602147 174
Koszt sprzedanych produktów i usług-116 698-196 713-145 403-133 238
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-3 577-1 781-4 569-4 960
Koszty sprzedaży-10 674-11 092-11 824-10 262
Koszty ogólnego zarządu-7 085-11 4214 936-40 802
Koszt własny sprzedaży-120 275-198 494-149 972-138 198
PASYWA1 151 6581 241 0881 221 2041 225 184
Kapitał podstawowy57 92657 92657 92657 926
Akcje/udziały własne-500-500
Kapitał zapasowy
Wyceny i różnice kursowe5-1-16
Pozostałe kapitały10 6868 3548 2768 276
Zyski zatrzymane / niepokryte straty674 489743 795713 833649 356
Udziały niekontrolujące
Rezerwy72 28773 15281 80552 562
Długoterminowe rezerwy57 47844 83944 83952 888
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 0487 33710 05115 408
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku10011 70328 4816 508
Pozostałe zobowiązania50 00416 4528 15263 592
Pozostałe zobowiązania długoterminowe13 484
Świadczenia pracownicze6 11816 45416 8364 691
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 8863 4603 6803 009
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)12 65529 65534 93056 429
Długoterminowe kredyty i pożyczki81 97085 79898 800101 617
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)15 6099 45215 29746 853
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9039469701 018
Zobowiązania handlowe79 671111 09389 61796 312
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu2 9663 2693 6964 576
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu15 8623 9144 5164 679
Przychody ze sprzedaży84 963218 980286 280355 741
Przychody ze sprzedaży produktów i usług83 258217 323283 664354 975
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 7051 6572 616766
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego743 101810 080779 534715 042
Zobowiązania długoterminowe169 147159 778162 856178 619
Zobowiązania krótkoterminowe239 410271 230278 814331 523
Zysk/strata ze sprzedaży-53 071-2 027129 420166 479
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-35 31220 486136 308217 543
EBITDA-45 99951 762104 194202 652
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe12 65529 65534 93056 429
Długoterminowe zobowiązania finansowe81 97085 79898 800101 617
Zobowiązania finansowe94 625115 453133 730158 046
Zysk/strata brutto-69 50024 29974 803180 349
Przychody finansowe10 4046343 7613 750
Koszty finansowe-9 630-2 6067 165-6 687
Różnice kursowe-9 659
Wynik na inwestycjach1 020
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-66 81229 96264 218147 174
Podatek dochodowy2 6885 663-10 585-33 175
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-70 27426 27172 516183 286
Pozostałe przychody operacyjne-15 71730 870-8 70317 867
Pozostałe koszty operacyjne-561-2 572-36 748-1 060
Wynik na aktywach niefinansowych-925-11 453
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-67 03629 96264 602147 174
Koszty według rodzaju-682 029
Amortyzacja (koszt)-105 114
Zużycie materiałów i energii-157 348
Usługi obce-111 879
Podatki i opłaty-18 658
Wynagrodzenia-156 743
Ubezpieczenia społeczne i inne-64 115
Pozostałe koszty rodzajowe-68 172
Naliczone odsetki-10 542
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-66 81229 96264 218147 174
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA1 221 204937 320111 487116 377
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe421 593419 50760 08369 943
Nieruchomości inwestycyjne2 6432 6432 6392 639
Wartości niematerialne i prawne1 0931 123295784
Wartość firmy3 5453 545
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego243 900282 4935 4685 279
Aktywa z tytułu bieżącego podatku14 6428 7082 233
Aktywa finansowe53111
Długoterminowe aktywa finansowe12 8584 241
Zapasy173 46698 57017 12220 047
Należności handlowe78 67426 85419 46914 488
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe151 30359 281248587
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 5191 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty102 27327 6681 696642
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności4 6421 5182 2341 957
Aktywa trwałe696 151714 72068 48578 645
Aktywa obrotowe525 053222 60043 00237 732
Amortyzacja (noty)105 11457 15611 31910 380
Pozostałe całkowite dochody, netto384-361-365
Różnice kursowe-61-365
Zyski/straty aktuarialne384-300
Przepływy operacyjne225 0464 6796 5966 154
Wynik finansowy441 586203 446-363-5 386
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)105 11457 15611 31910 380
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2 0351 722-784
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej11 0265 030274331
Wynik na działalności inwestycyjnej13 712-167 6331 014846
Podatek dochodowy zapłacony-49 687-567-54
Zmiana stanu rezerw25 401-25 726509-113
Zmiana stanu zapasów-79 57736 3841 4088 877
Zmiana stanu należności-122 68721 176-7 395-2 754
Zmiana stanu zobowiązań-65 792-103 851-4 799-5 579
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-42 666-40 777
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów297156
Pozostałe przepływy operacyjne-13 41918 3195 170-604
Przepływy inwestycyjne-114 42526 804-2 709-5 904
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 407887689
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-107 103-13 387-3 756-7 644
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych31 0201 062
Nabycie aktywów finansowych-10 851-4 983-11
Zwrot udzielonych pożyczek3011
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 122
Pozostałe przepływy inwestycyjne44 25416
Przepływy finansowe-36 016-5 511-2 833-1 653
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-500-100
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki7653 2702 0873 469
Spłacone kredyty i pożyczki-14 095-3 164-2 558-646
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-14 462
Płatności z tytułu leasingu-12 129-3 121-2 119-4 145
Odsetki z działalności finansowej-1 590-665-669-354
Pozostałe przepływy finansowe5 995-1 83152623
Przepływy pieniężne netto74 60525 9721 054-1 403
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 054-1 403
Środki pieniężne na początek okresu27 6681 6966422 045
Środki pieniężne na koniec okresu102 27327 6681 696642
Całkowite dochody ogółem356 951403 5971 204
Koszt sprzedanych produktów i usług-524 165-391 694-67 812-70 530
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-18 672-1 069-130-2 200
Koszty sprzedaży-40 370-37 015-41-495
Koszty ogólnego zarządu-50 130-29 794-5 016-5 320
Koszt własny sprzedaży-542 837-392 763-67 942-72 730
PASYWA1 221 204937 320111 487116 377
Kapitał podstawowy57 92657 92657 92657 926
Akcje/udziały własne-500-1 770
Kapitał zapasowy
Wyceny i różnice kursowe-1-422-3614
Pozostałe kapitały8 27628 18628 18628 116
Zyski zatrzymane / niepokryte straty713 833351 433-52 225-53 764
Rezerwy81 80557 1005 9632 448
Długoterminowe rezerwy44 83954 841
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 05112 1865 5487 377
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku28 48124 8508 928
Pozostałe zobowiązania8 15219 8683 66516 531
Pozostałe zobowiązania długoterminowe26 94729 45435 533
Świadczenia pracownicze16 83616 1152 523725
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze3 6805 428293321
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)34 93027 1442 5218 685
Długoterminowe kredyty i pożyczki98 800113 9523 1964 862
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)15 29766 659193853
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9701 1641 3671 436
Zobowiązania handlowe89 61757 5179 0347 094
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu3 6968 8042 643
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 5167 6222 633
Przychody ze sprzedaży1 111 782427 12378 62274 318
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 094 706425 80078 57572 441
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów17 0761 323471 877
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego779 534437 12333 52630 512
Zobowiązania długoterminowe162 856222 14042 49149 529
Zobowiązania krótkoterminowe278 814278 05735 47036 336
Zysk/strata ze sprzedaży478 445-32 4495 623-4 227
Zysk/strata brutto ze sprzedaży568 94534 36010 6801 588
EBITDA558 051273 69014 8129 511
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe34 93027 1442 5218 685
Długoterminowe zobowiązania finansowe98 800113 9523 1964 862
Zobowiązania finansowe133 730141 0965 71713 547
Zysk/strata brutto441 586203 446-363-4 418
Przychody finansowe8 0316062301 631
Koszty finansowe-10 743-8 055-3 822-5 180
Różnice kursowe-9 659-1 281136
Wynik na inwestycjach1 020-4 358-400
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto356 567403 9581 569-7 661
Podatek dochodowy-85 019200 5121 932-2 275
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-968
Zysk/strata z działalności operacyjnej452 937216 5343 493-869
Pozostałe przychody operacyjne24 535295 6456 09712 309
Pozostałe koszty operacyjne-44 118-46 407-7 409-8 951
Wynik na aktywach niefinansowych-5 925-255-818
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej356 951403 5971 204
Koszty według rodzaju-682 029-399 648-75 551-72 919
Amortyzacja (koszt)-105 114-57 156-11 319-10 324
Zużycie materiałów i energii-157 348-77 334-11 677-12 562
Usługi obce-111 879-72 624-10 771-8 003
Podatki i opłaty-18 658-11 527-4713 522
Wynagrodzenia-156 743-109 808-24 635-29 355
Ubezpieczenia społeczne i inne-64 115-49 586-12 965-13 105
Pozostałe koszty rodzajowe-68 172-21 613-3 713-3 092
Naliczone odsetki-10 542-6 733-3 626-4 466
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej356 567403 9581 569-7 661
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport