Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA217 464,19211 483,51
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe96 931,1594 524,53
Wartości niematerialne i prawne5 430,165 753,87
Wartość firmy6 802,366 980,24
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 531,822 201,77
Aktywa z tytułu bieżącego podatku279,25
Aktywa finansowe500,11681,23
Długoterminowe aktywa finansowe446,28500,05
Zapasy32 992,4033 840,02
Należności handlowe50 218,1442 415,80
Długoterminowe pożyczki i należności667,94701,09
Rozliczenia międzyokresowe2 165,713 841,48
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 360,002 079,29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 199,874 673,51
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe1 836,761 884,13
Pożyczki i pozostałe należności8 794,517 428,77
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3 586,983 698,46
Aktywa trwałe120 593,45118 323,45
Aktywa obrotowe96 870,7593 160,06
Amortyzacja (noty)2 686,992 696,72
Pozostałe całkowite dochody, netto-985,63-2,19
Różnice kursowe-985,63-2,19
Zyski/straty aktuarialne
Przepływy operacyjne6 466,65-5 192,97
Wynik finansowy3 747,283 587,88
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 686,992 696,72
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-489,74593,57
Wynik na działalności inwestycyjnej-104,64-476,12
Podatek dochodowy zapłacony00
Zmiana stanu rezerw2 943,65781,83
Zmiana stanu zapasów439,46-1 016,73
Zmiana stanu należności-9 851,29-8 491,91
Zmiana stanu zobowiązań9 976,40-5 340,11
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 881,452 471,89
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-5 191,71-780,64
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1050
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-5 491,80-914,80
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Pozostałe przepływy inwestycyjne195,09134,16
Przepływy finansowe-3 701,815 456,83
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-1 909,284 807,04
Spłacone kredyty i pożyczki-3 162,741 633,86
Płatności z tytułu leasingu2 283,06-262,73
Odsetki z działalności finansowej-912,85-721,34
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-2 426,88-516,78
Różnice kursowe-49,38-10,40
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 426,88-506,70
Środki pieniężne na początek okresu4 687,655 204,43
Środki pieniężne na koniec okresu2 206,034 687,65
Całkowite dochody ogółem2 321,263 103,49
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-71 062,17-64 629,46
PASYWA217 464,19211 483,51
Kapitał podstawowy12 67012 670
Kapitał zapasowy42 268,3842 268,38
Wyceny i różnice kursowe3 481,454 467,08
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty19 657,0516 350,16
Rezerwy10 936,228 724,84
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 182,366 483,30
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku543,78
Pozostałe zobowiązania9 750,123 922,98
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze3 450,272 962,93
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze132,83132,83
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)43 866,2144 767,99
Długoterminowe kredyty i pożyczki36 866,2843 027,34
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 425,206 651,84
Zobowiązania handlowe18 572,3314 786,08
Zobowiązania z tytułu leasingu1 712,341 364,82
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 949,372 902,95
Przychody ze sprzedaży74 141,2069 484,93
Przychody ze sprzedaży produktów i usług71 271,0763 796,04
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów3 978,863 424,87
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-1 108,732 264,02
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego78 076,8775 755,62
Zobowiązania długoterminowe48 130,8552 546,43
Zobowiązania krótkoterminowe91 256,4783 181,47
Zysk/strata ze sprzedaży3 079,024 855,46
EBITDA5 803,437 185,21
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe43 866,2144 767,99
Długoterminowe zobowiązania finansowe36 866,2843 027,34
Zobowiązania finansowe80 732,4987 795,33
Zysk/strata brutto3 747,283 587,88
Przychody finansowe1 050,070,04
Koszty finansowe-1 066,60-848,16
Różnice kursowe647,36-52,48
Zysk/strata netto3 306,893 105,68
Podatek dochodowy-440,38-482,21
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 116,444 488,49
Pozostałe przychody operacyjne1 196,14460,28
Pozostałe koszty operacyjne-1 263,65-874,36
Wynik na aktywach niefinansowych104,9347,10
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 321,263 103,49
Amortyzacja (koszt)-2 687,20-2 696,94
Zużycie materiałów i energii-40 013,06-34 200,71
Usługi obce-9 093,14-7 474,20
Podatki i opłaty-306,63-326,53
Wynagrodzenia-15 655,90-14 348,90
Ubezpieczenia społeczne i inne-1 230,76-1 039,43
Pozostałe koszty rodzajowe179,69-1 315,82
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 255,16-3 226,93
Naliczone odsetki-924,14-790,12
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 306,893 105,68
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA217 464,19195 539,13191 004,05192 630,25
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe96 931,1595 484,8194 574,3895 721,86
Wartości niematerialne i prawne5 430,165 834,418 661,0912 013,33
Wartość firmy6 802,366 905,096 767,536 733,43
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 531,822 597,641 285,72993,24
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 015,72243,281 109,91
Aktywa finansowe500,11411,01
Długoterminowe aktywa finansowe446,28284,20
Zapasy32 992,4029 244,3522 434,6024 912,53
Należności handlowe50 218,1430 289,9733 056,2917 447,59
Długoterminowe pożyczki i należności667,94915,05623,74
Rozliczenia międzyokresowe2 165,71994,306 391,06342,41
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 360,001 317,61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 199,872 279,975 418,5817 852,61
Pozostałe aktywa4 417,22
Pozostałe aktywa długoterminowe1 836,76170,10
Pożyczki i pozostałe należności8 794,5110 294,614 148,241 898,66
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3 586,987 670,407 399,549 017,36
Aktywa trwałe120 593,45121 009,20119 312,00124 649,32
Aktywa obrotowe96 870,7574 529,9371 692,0567 980,93
Amortyzacja (noty)11 853,9116 722,9220 749,7118 975,71
Pozostałe całkowite dochody, netto-564,60884,78105,47
Różnice kursowe-564,60884,78147,97
Zyski/straty aktuarialne-42,50
Przepływy operacyjne2 435,24-14 000,243 554,9434 208,38
Wynik finansowy6 055,35-28 162,37-13 059,04-5 735,44
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 853,9116 722,9220 749,7118 975,71
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2 607,05
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 811,722 574,011 600,461 402,87
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 825,54-285,14-410,83112,20
Podatek dochodowy zapłacony1 354,30822,06696,58-1 359,75
Zmiana stanu rezerw8 064,921 359,01625,87-158,39
Zmiana stanu zapasów-3 971,73-6 533,612 540,37-560,01
Zmiana stanu należności-23 068,29-2 230,12-18 204,4724 396,57
Zmiana stanu zobowiązań4 803,611 702,3610 366,01-8 283,85
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 643,0130,63-1 339,943 017,49
Pozostałe przepływy operacyjne-9,77-206,08
Przepływy inwestycyjne-10 328,21-10 396,67-9 439,12-2 690,53
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych496,20406,20507,6183,74
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-11 321,76-11 713,18-12 745,46-3 628,88
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Pozostałe przepływy inwestycyjne497,35910,312 798,74854,61
Przepływy finansowe7 881,8321 240,60-6 454,99-17 661,22
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki21 617,6438 122,471 145,501 708,85
Spłacone kredyty i pożyczki-13 026,39-12 953,25-3 908,88-14 570,37
Płatności z tytułu leasingu2 035,06-2 378,21-2 508,06-3 391,28
Odsetki z działalności finansowej-2 744,48-1 550,42-1 183,55-1 259,53
Pozostałe przepływy finansowe-148,88
Przepływy pieniężne netto-11,14-3 156,32-12 339,1713 856,64
Różnice kursowe-54,7417,71-94,86508,02
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-11,14-3 156,32-12 339,1713 856,64
Środki pieniężne na początek okresu2 271,925 418,5817 852,613 487,02
Środki pieniężne na koniec okresu2 206,032 279,975 418,5817 343,65
Całkowite dochody ogółem5 048,20-23 958,75-11 148,99
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-253 903,92-195 612,03-201 342,79-189 274,22
PASYWA217 464,19195 539,13191 004,05192 630,25
Kapitał podstawowy12 67012 67012 67012 670
Kapitał zapasowy42 268,3842 268,3842 268,38107 661,97
Wyceny i różnice kursowe3 481,454 046,053 161,26
Pozostałe kapitały3 013,29
Zyski zatrzymane / niepokryte straty19 657,0514 044,2538 818,68-15 277,95
Rezerwy10 936,223 129,392 057,531 746,06
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 182,367 035,808 802,4911 333,94
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku543,782 400,9116,10
Pozostałe zobowiązania9 750,124 982,871 651,744 485,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze3 450,273 305,095 551,212 788,90
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze132,83132,83179,85109,39
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)43 866,2168 260,4811 943,284 575,99
Długoterminowe kredyty i pożyczki36 866,286 057,7935 983,3846 179,15
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 425,206 082,214 237,782 087,67
Zobowiązania handlowe18 572,3319 619,4517 327,937 881,17
Zobowiązania z tytułu leasingu1 712,341 445,261 529,741 967,27
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 949,372 459,282 419,901 391,87
Przychody ze sprzedaży257 923,21163 493,64186 455,66184 579,82
Przychody ze sprzedaży produktów i usług237 534,07150 234,26174 452,91167 153,83
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów15 252,499 711,3012 072,9017 426,00
Pozostałe przychody z działalności podstawowej5 136,663 548,08-70,16
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego78 076,8773 028,6896 918,32108 067,31
Zobowiązania długoterminowe48 130,8515 685,7047 385,6259 014,35
Zobowiązania krótkoterminowe91 256,47106 824,7546 700,1125 548,59
Zysk/strata ze sprzedaży4 019,29-32 118,38-14 887,13-4 694,39
EBITDA19 962,35-8 098,499 747,0517 255,28
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe43 866,2168 260,4811 943,284 575,99
Długoterminowe zobowiązania finansowe36 866,286 057,7935 983,3846 179,15
Zobowiązania finansowe80 732,4974 318,2747 926,6650 755,14
Zysk/strata brutto6 055,35-28 162,37-13 059,04-5 735,44
Przychody finansowe1 050,12206,25
Koszty finansowe-3 103,21-2 158,60-1 549,90-4 221,25
Różnice kursowe-1 182,35-506,48
Zysk/strata netto5 612,80-24 843,53-11 254,46-4 533,05
Podatek dochodowy-442,553 318,841 804,571 202,38
Zysk/strata z działalności operacyjnej8 108,44-24 821,42-11 002,65-1 720,43
Pozostałe przychody operacyjne11 978,0112 514,017 478,126 900,45
Pozostałe koszty operacyjne-8 054,60-5 203,24-3 855,05-3 926,49
Wynik na aktywach niefinansowych165,73-13,81261,41
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej5 048,20-23 889,64-11 148,99
Amortyzacja (koszt)-11 837,98-16 663,27-20 599,83-18 943,29
Zużycie materiałów i energii-133 617,30-94 095,42-91 805,43-85 722,06
Usługi obce-30 071,28-20 728,83-22 332,57-20 277,67
Podatki i opłaty-1 230,64-1 214,99-992,22-1 007,42
Wynagrodzenia-56 445,14-49 773,03-50 917,91-48 253,82
Ubezpieczenia społeczne i inne-4 063,88-3 692,13-3 568,66-3 980,72
Pozostałe koszty rodzajowe-3 751,25-2 199,60-1 549,02-1 114,05
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-12 886,45-7 244,76-9 577,16-9 975,18
Naliczone odsetki-2 695,92-1 547,36-1 211,49-1 276,57
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 612,80-24 843,53-11 254,46-4 533,05
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport