Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q12022Q42022Q32022Q2
AKTYWA5 082 6394 539 4554 023 2753 537 356
Instrumenty pochodne8 80519 82425 646397
Długoterminowe instrumenty pochodne25 488
Rzeczowe aktywa trwałe1 874 4351 726 8641 399 1331 302 605
Nieruchomości inwestycyjne1 7751 7821 7891 796
Wartości niematerialne i prawne21 1759 0346 9475 249
Wartość firmy150 342121 84375 243
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego71 57718 46212 7977 990
Aktywa z tytułu bieżącego podatku192 191104 284108 47993 054
Aktywa niematerialne860 750
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe10 760160 44513 88113 997
Zapasy165 101120 972101 69287 726
Należności handlowe349 370392 923320 227291 604
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty836 2161 462 749937 529927 391
Pozostałe aktywa22 05333 62152 70124 050
Pozostałe aktywa długoterminowe21150341 90216 633
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności440 558426 567834 539619 600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania77 32061 42544 17044 533
Aktywa trwałe2 207 5951 978 5151 642 4621 493 534
Aktywa obrotowe2 875 0442 560 9402 380 8132 043 822
Amortyzacja (noty)13 33216 8899 90911 870
Pozostałe całkowite dochody, netto500695-39102
Różnice kursowe-1-5342-23
Zyski/straty aktuarialne619845-100155
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-118-9719-30
Przepływy operacyjne-514 923758 609179 536-156 038
Wynik finansowy-413 645-78 487215 37354 547
Amortyzacja (przepływy operacyjne)13 33216 8899 90911 870
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-673122927
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej34 5235 3245 2929 727
Wynik na działalności inwestycyjnej1 59013 352-118-12 433
Podatek dochodowy zapłacony-9 668-13 460-103 985-2 400
Zmiana stanu rezerw847 724400 621273 731267 023
Zmiana stanu zapasów-18 931-19 280-13 966-6 434
Zmiana stanu należności-45 993346 189-273 147-147 160
Zmiana stanu zobowiązań-62 27692 75179 977-192 405
Pozostałe przepływy operacyjne-860 906-5 302-13 822-138 380
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-183 957-290 813-169 744-135 201
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych533 1442 15810 414
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-183 917-320 960-145 717-91 050
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych93 374-27 425-65 949
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-92-66 61995111 395
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej222
Pozostałe przepływy inwestycyjne-126289-11
Przepływy finansowe72 34757 596304896 553
Emisja akcji własnych00478 730
Zaciągnięte kredyty i pożyczki226 286336 87317 479436 247
Spłacone kredyty i pożyczki-134 770-269 338-2 000-15 305
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-992-727
Odsetki z działalności finansowej-18 177-8 497-16 568-3 119
Pozostałe przepływy finansowe-7151 393
Przepływy pieniężne netto-626 533525 39210 096605 314
Środki pieniężne na początek okresu1 462 749937 357927 261321 947
Środki pieniężne na koniec okresu836 2161 462 749937 357927 261
Całkowite dochody ogółem-373 670-72 133135 59049 199
Koszt sprzedanych produktów i usług-3 713 186
Koszty sprzedaży-3 765-3 666-4 518-2 778
Koszty ogólnego zarządu-53 665-54 564-35 872-31 705
Koszt własny sprzedaży-1 190 663-1 068 173-899 139-887 276
PASYWA5 082 6394 539 4554 023 2753 537 356
Kapitał podstawowy101 647101 647101 647101 647
Kapitał zapasowy1 232 9811 232 9811 133 1791 133 179
Wyceny i różnice kursowe125413
Pozostałe kapitały3 4723 4723 4723 472
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-989 701-614 406-506 107-593 426
Udziały niekontrolujące492 431490 803485 267478 730
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy1 746 2001 246 907847 600585 332
Długoterminowe rezerwy788 214440 356461 864450 069
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego36 51328 92926 10559 199
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku8 64445 39826 94225 297
Pozostałe zobowiązania11 02239 5065 7119 683
Świadczenia pracownicze21 09125 88126 01122 005
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze23 84523 94926 92626 867
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)419 299488 176415 408414 642
Długoterminowe kredyty i pożyczki796 376619 809673 230612 227
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)46464646
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 07228 9264 2824 294
Zobowiązania handlowe310 569273 436246 982159 802
Zobowiązania z tytułu leasingu6 8036 4655 0206 315
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu68 11457 17239 63637 963
Przychody ze sprzedaży1 151 6051 106 8711 137 001960 077
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 096 3751 041 3941 099 331915 301
Pozostałe przychody z działalności podstawowej55 23065 47737 67044 776
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego348 400723 696732 245644 885
Zobowiązania długoterminowe1 718 1341 199 1411 232 0431 190 619
Zobowiązania krótkoterminowe2 523 6742 125 8151 573 7201 223 122
Zysk/strata ze sprzedaży-96 488-19 532197 47238 318
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-39 05838 698237 86272 801
EBITDA-377 990-24 715226 70569 726
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe419 299488 176415 408414 642
Długoterminowe zobowiązania finansowe796 376619 809673 230612 227
Zobowiązania finansowe1 215 6751 107 9851 088 6381 026 869
Zysk/strata brutto-413 645-78 487215 37354 547
Przychody finansowe11 3619 07719 91912 399
Koszty finansowe-29 021-18 262-33 033-16 997
Różnice kursowe-4 663-21 64812 6361 289
Wynik na inwestycjach-6 050-945
Zysk/strata netto-374 170-72 828135 62949 097
Podatek dochodowy39 4755 659-79 744-5 450
Zysk/strata z działalności operacyjnej-391 322-41 604216 79657 856
Pozostałe przychody operacyjne4 472-15 61629 2448 453
Pozostałe koszty operacyjne-299 9905 423-9 7061 558
Wynik na aktywach niefinansowych684-11 879-2149 527
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-375 297-77 669129 05349 199
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 6275 5366 537
Koszty według rodzaju-1 258 341-1 128 121-952 263-945 319
Amortyzacja (koszt)-13 332-16 936-9 907-11 870
Zużycie materiałów i energii-190 726-247 849-132 342-106 103
Usługi obce-32 712-58 118-33 476-31 747
Podatki i opłaty-114 986725 116-300 562-32 509
Wynagrodzenia-102 516-97 373-103 977-102 755
Pozostałe koszty rodzajowe-436 599-1 063 42323 965-289 474
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-367 470-369 538-395 964-370 861
Naliczone odsetki-22 278-13 620-27 587-12 770
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-375 797-78 364129 09249 097
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 6275 5366 537
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA4 539 4553 311 7622 878 6283 118 246
Instrumenty pochodne19 82410 5406 550
Rzeczowe aktywa trwałe1 726 8641 182 2581 660 6611 959 861
Nieruchomości inwestycyjne1 7821 8102 1412 172
Wartości niematerialne i prawne9 0342 3832 7542 748
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 4628 76984 92084 593
Aktywa z tytułu bieżącego podatku104 28440 07353 95232 782
Aktywa niematerialne3 56593 218
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe160 44522 62257 37273 840
Zapasy120 97274 24167 859104 341
Należności handlowe392 923305 255242 773229 625
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 462 749506 669497 861414 634
Pozostałe aktywa33 62110 2875 14761 615
Pozostałe aktywa długoterminowe5039 9982972 608
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności426 5671 091 001143 566
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania61 42545 85649 21056 209
Aktywa trwałe1 978 5151 273 6961 857 3552 182 031
Aktywa obrotowe2 560 9402 038 0661 021 273936 215
Amortyzacja (noty)49 437119 134153 253183 401
Pozostałe całkowite dochody, netto6092 931-541
Różnice kursowe-9-3343
Zyski/straty aktuarialne6853 659-648
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-67-69564
Przepływy operacyjne503 2566 555166 321448 037
Wynik finansowy318 068-518 523-303 055-439 892
Amortyzacja (przepływy operacyjne)49 437119 134153 253183 401
Różnice kursowe z działalności operacyjnej292124-2643 083
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej20 3432 3293 117
Wynik na działalności inwestycyjnej-616-25 244-812536
Podatek dochodowy zapłacony-121 63515 19421 368-21 933
Zmiana stanu rezerw1 207 3451 246 268653 421560 482
Zmiana stanu zapasów-46 731-6 38236 482-8 229
Zmiana stanu należności498 006-1 021 512-134 83893 370
Zmiana stanu zobowiązań-97 399225 541215-29 754
Pozostałe przepływy operacyjne-1 323 854-648 215-543 657-528 186
Wynik na zmianie wartości aktywów620 170281 879632 042
Przepływy inwestycyjne-651 176-391 229-57 61919 198
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych23 89731 8156 52018 543
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-601 737-409 720-63 482-2 181
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-73 819-13 321-7112 793
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej222467158
Pozostałe przepływy inwestycyjne261-49-17-15
Przepływy finansowe1 104 000393 482-25 475-355 917
Emisja akcji własnych478 730
Zaciągnięte kredyty i pożyczki945 589492 6399 37666 688
Spłacone kredyty i pożyczki-290 141-95 126-30 914-410 804
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-727-290-1 310-1 421
Odsetki z działalności finansowej-30 129-3 741-2 627-10 380
Pozostałe przepływy finansowe678
Przepływy pieniężne netto956 0808 80883 227111 318
Środki pieniężne na początek okresu506 669497 861414 634303 316
Środki pieniężne na koniec okresu1 462 749506 669497 861414 634
Całkowite dochody ogółem215 989-314 473-227 006
Koszt sprzedanych produktów i usług-3 713 186-2 892 942-2 446 997
Koszty sprzedaży-14 376-6 091-3 613-4 492
Koszty ogólnego zarządu-151 973-119 720-114 691-116 648
Koszt własny sprzedaży-3 713 186-2 892 942-2 446 997-3 185 762
PASYWA4 539 4553 311 7622 878 6283 118 246
Kapitał podstawowy101 647101 647101 647101 647
Kapitał zapasowy1 232 9811 131 3261 124 3761 124 376
Wyceny i różnice kursowe21043
Pozostałe kapitały3 4723 4723 4723 472
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-614 406-711 828-278 324-55 348
Udziały niekontrolujące490 803-395-1 7512 321
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych3 6061 757
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy1 246 9071 319 106728 538682 707
Długoterminowe rezerwy440 356439 105414 527425 129
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego28 92932 802312 902382 282
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku45 398164 63241 216223
Pozostałe zobowiązania39 50621 17025 704104 662
Świadczenia pracownicze25 88123 63525 7126 897
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze23 94927 15540 88645 505
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)488 176202 54555 00346 767
Długoterminowe kredyty i pożyczki619 809249 6935 24838 569
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)46463 6461 502
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)28 9264 31736 02741 793
Zobowiązania handlowe273 436251 887188 261108 969
Zobowiązania z tytułu leasingu6 4656 316
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu57 17241 51551 49555 016
Przychody ze sprzedaży4 200 2352 451 2092 206 9742 877 920
Przychody ze sprzedaży produktów i usług4 014 0612 190 8171 971 1922 660 231
Pozostałe przychody z działalności podstawowej186 174260 392235 782217 689
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego723 696524 627951 2141 174 147
Zobowiązania długoterminowe1 199 141794 587861 085988 294
Zobowiązania krótkoterminowe2 125 8151 992 9431 068 080953 484
Zysk/strata ze sprzedaży320 700-567 544-358 327-428 982
Zysk/strata brutto ze sprzedaży487 049-441 733-240 023-307 842
EBITDA400 715-393 488-137 861-240 188
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe488 176202 54555 00346 767
Długoterminowe zobowiązania finansowe619 809249 6935 24838 569
Zobowiązania finansowe1 107 985452 23860 25185 336
Zysk/strata brutto318 068-518 523-303 055-439 892
Przychody finansowe57 22211 6862 05011 341
Koszty finansowe-76 551-13 148-17 799-27 644
Różnice kursowe-6 886-2 5383 808
Wynik na inwestycjach-6 995-1 901
Zysk/strata netto215 380-317 404-226 465-446 146
Podatek dochodowy-102 688201 11976 590-6 254
Zysk/strata z działalności operacyjnej351 278-512 622-291 114-423 589
Pozostałe przychody operacyjne37 23117 76781 00713 089
Pozostałe koszty operacyjne-11 174-8 524-17 704-7 696
Wynik na aktywach niefinansowych4 52145 6793 910
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej203 916-314 068-222 934
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących12 073-405-4 072
Koszty według rodzaju-3 924 884-3 037 908-2 599 052-3 319 891
Amortyzacja (koszt)-49 484-135 531-156 900-184 903
Zużycie materiałów i energii-579 766-322 888-271 628-314 341
Usługi obce-144 428-104 335-106 869-102 558
Podatki i opłaty-135 846-160 588-163 668-176 742
Wynagrodzenia-397 281-369 764-383 751-406 080
Pozostałe koszty rodzajowe-1 090 059-1 450 928-994 540-1 256 139
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 528 020-493 874-521 696-879 128
Naliczone odsetki-59 300-5 310-5 702-9 506
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej203 307-316 999-222 393-445 179
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących12 073-405-4 072-967
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport