Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

2
Podziel się:

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) -  Zysk netto domów maklerskich wyniósł 165,04 mln zł w 2018 roku wobec 220,47 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba domów maklerskich zmniejszyła się o 4 podmioty - do 40. 

Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

Zysk z działalności operacyjnej spadł o 39% r/r do 166,78 mln zł.

Przychody z działalności podstawowej wyniosły 640,27 mln zł, co oznacza spadek o 17,4% w skali roku, w tym przychody z działalności maklerskiej zmniejszyły się o 21,3% r/r do 570,45 mln zł na koniec 2018 r.

"Pomimo, iż w 2018 r. domy maklerskie zanotowały łącznie stratę na działalności podstawowej w wysokości 215 639 tys. zł zyski osiągane w innych obszarach działalności, w szczególności zyski z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, pozwoliły na wygenerowanie zysku netto sektora domów maklerskich w kwocie 165 042 tys. zł" - czytamy w raporcie.

KNF podała, że wśród 40 domów maklerskich prowadzących działalność w ub.r. 28 podmiotów osiągnęło zysk, a 12 poniosło stratę. Dla porównania w 2017 r. zysk netto osiągnęły 32 domy maklerskie, a stratę poniosło 12 podmiotów. Poprawę wyników finansowych w 2018 r. odnotowało 17 spośród 40 domów maklerskich.

"Poziom straty z działalności podstawowej znacząco się pogłębił (o ponad 89% w porównaniu do 2017 r.), na co miało wpływ głównie obniżenie przychodów z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych. Sytuację tę należy powiązać ze zdarzeniami dotyczącymi działalności GetBack S.A. oraz instytucji współpracujących z tym podmiotem. Brak wykupu przez GetBack S.A. wyemitowanych obligacji, jak również problemy płynnościowe niektórych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, doprowadziły do podważenia zaufania inwestorów do tych kategorii instrumentów finansowych, co przełożyło się z jednej strony na konieczność podwyższenia premii za ryzyko przez emitentów obligacji korporacyjnych wyrażonej wzrostem oprocentowania oferowanych obligacji, a z drugiej strony wzrostem awersji do ryzyka wśród inwestorów
detalicznych wobec tej kategorii obligacji. Konsekwencją powyższego było zmniejszenie wartości emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonych w 2018 r., co za tym idzie przychodów osiąganych z tego tytułu przez domy maklerskie" - czytamy dalej.

W efekcie trudnej sytuacji rynkowej, jak również działań nadzorczych, w 2018 r. zakończyły działalność kolejne 4 domy maklerskie, z czego w przypadku dwóch podmiotów (Polski Dom Maklerski S.A. oraz W Investment S.A.) cofnięcie zezwolenia na prowadzenia działalności maklerskiej miało charakter sankcji administracyjnej związanej z nieprawidłowościami stwierdzonymi w działalności tych podmiotów" - podano także.

KNF podała także, że trudne otoczenie rynkowe w 2018 r. znalazło swoje odzwierciedlenie w istotnym spadku przychodów z działalności podstawowej, który nominalnie wyniósł ok. 135 mln zł.

"Pomimo, iż w pozostałych obszarach działalności domów maklerskich odnotowano niewielki wzrost przychodów, bądź utrzymanie wyników z roku 2017, spadek łącznych przychodów sektora wyniósł ok. 108 mln zł" - czytamy także.

W 2018 r. spadły przychody w każdym obszarze usług maklerskich, za wyjątkiem przychodów związanych z zarządzaniem aktywami, co było pochodną wzrostu aktywów w zarządzaniu odnotowanym przez jeden podmiot.

"W ramach przychodów z działalności maklerskiej, podobnie jak w 2017 r., najwyższe przychody odnotowano w kategorii przychodów związanych z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz w kategorii przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych. Spadek przychodów z działalności podstawowej w niewielkim stopniu został zrekompensowany wzrostem z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, które to przychody w 2018 r. wyniosły 429 537 tys. zł i były o ok. 10,3 mln zł wyższe w stosunku do danych za 2017 r." - czytamy dalej.

Według raportu, w obszarze kosztów działalności podstawowej, obejmującej koszty funkcjonowania, w kwocie 855,91 mln zł największymi pozycjami były koszty wynagrodzeń w kwocie 294, 2 mln zł oraz koszty usług obcych w kwocie 228,34 mln zł. Kolejną istotną pozycją kosztów domów maklerskich są koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, uwzględniające straty ze sprzedaży/umorzenia instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. W 2018 r. łączne koszty domów maklerskich z tego tytułu wyniosły 75,02 mln zł.

Wartość aktywów ogółem domów maklerskich spadła o 2,6% r/r i osiągnęła poziom 6 602 mln zł. Poziom kapitałów własnych domów maklerskich wzrósł o 2,06% r/r do 1 788,4 mln zł.

"Na koniec 2018 r. domy maklerskie prowadziły 714 957 rachunków instrumentów finansowych, na których przechowywane były instrumenty finansowe o łącznej wartości 75 589 207 tys. zł. Na rachunkach pieniężnych znajdowały się środki pieniężne klientów w kwocie 3 744 548 tys. zł" - podano także.

Aktywa klientów przechowywane w domach maklerskich osiągnęły łączną wartość 79 333 755 tys. zł, co stanowiło spadek o 13,7% r/r.

W 2018 roku działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład który wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, prowadziło 15 domów maklerskich. Podmioty te zarządzały aktywami o łącznej wartości 6 619 664 tys. zł, co stanowiło wzrost o 290,24% r/r.

Współczynniki kapitałowe sektora domów maklerskich jako ogółu w 2018 r. kształtowały się powyżej wymaganych poziomów. Należy także podkreślić, że 98,98% funduszy własnych sektora domów stanowił kapitał podstawowy Tier I, podano także.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(2)
jag
3 lata temu
A co w tym dziwnego. Giełda to szulernia.
Maryjan
3 lata temu
No i bardzo dobrze