Money.plPodatkiOpłaty skarboweWydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
1. Opłata skarbowa za zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 39 zł
2. Opłata skarbowa za zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 340 zł zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
3. Opłata skarbowa za zezwolenie na osiedlenie się 640 zł zezwolenie udzielane:
1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta
2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu
4. Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 640 zł
5. Opłata skarbowa za wizę:
wydawaną przez komendanta placówki Straży Granicznej

- dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat- w pozostałych przypadkachrównowartość 35 euro*)

równowartość 60 euro*)
*) przeliczenia
równowartości euro na
złote dokonuje się według
referencyjnego kursu euro
ogłoszonego przez
Europejski Bank Centralny
w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o wydanie
wizy
1) wiza dla członka rodziny
obywatela państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej,
który do niego dołącza lub z nim
przebywa
2) wiza dla cudzoziemca
korzystającego z ochrony czasowej
3) wiza dla cudzoziemca w wieku
poniżej 6 lat
4) wiza dla uczniów szkół,
studentów, studentów
podyplomowych oraz towarzyszących
im nauczycieli, którzy podróżują
w celu nauki, studiowania lub
szkolenia
5) wiza dla naukowców
przybywających w celu prowadzenia
badań naukowych
6) wiza dla przedstawicieli
organizacji niekomercyjnych w
wieku do 25 lat uczestniczących w
seminariach, konferencjach,
imprezach sportowych,
kulturalnych i edukacyjnych
organizowanych przez organizacje
niekomercyjne
6. Przedłużenie wizy: przedłużenie wizy Schengen w
przypadkach, o których mowa w
art. 33 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca
2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L
1) Schengen równowartość 30 euro*)
2) krajowej 406 zł
*) przeliczenia
równowartości euro na
złote dokonuje się według
referencyjnego kursu euro
ogłoszonego przez
Europejski Bank Centralny
w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
przedłużenie wizy
7. Opłata skarbowa za zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki 1.570 zł
8. Opłata skarbowa za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego: 1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
- nie więcej niż 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł 3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
c) innego budynku 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g 2.143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł
h) innych budowli 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50 % stawek określonych w pkt 1
9. Opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 25 % stawek określonych w ust. 9 pkt 1 pozwolenie na użytkowanie: 1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
10. Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł
11. Opłata skarbowa za pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane: pozwolenie na broń: 1) otrzymywaną przez ołnierzy w formie
1) osobie fizycznej 242 zł wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 1.193 zł 2) wydawane szkole
12. Opłata skarbowa za zezwolenia oraz upoważnienia wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym:
1) na wykonywanie działalności gospodarczej 433 zł
2) pozostałe 48 zł
13. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego 0,1 % funduszu udziałowego
14. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej 0,1 % kapitału zakładowego
15. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego 12.750 zł
16. Opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 12.750 zł
17. Opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 6.713 zł
18. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia 12.750 zł
19. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa 855 zł
20. Opłata skarbowa za licencję połowową wydawaną:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m 596 zł
2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m 1.186 zł
21. Opłata skarbowa za sportowe zezwolenie połowowe wydawane:
1) na okres jednego miesiąca 16 zł
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat 31 zł
b) innym podmiotom 49 zł
3) na okres zawodów sportowych 15 zł
22. Pozwolenie albo zezwolenie na:
1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych 15 zł
2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 419 zł
3) prowadzenie zarybiania 15 zł
23. Opłata skarbowa za pozwolenie wodnoprawne 217 zł
24. Opłata skarbowa za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:
1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 117 zł
2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 229 zł
25. Opłata skarbowa za zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:
1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:
a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej 654 zł
b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie 221 zł
2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 438 zł
3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:
a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych 654 zł
b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów 438 zł
c) taśm przenośnikowych 221 zł
26. Opłata skarbowa za zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, wydawane na podstawie przepisów o ochronie roślin:
1) jednorazowe 412 zł
2) na okres do 3 lat 616 zł
3) na okres 10 lat 1.023 zł
27. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin 705 zł
28. Opłata skarbowa za zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 30 zł
2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży 125 zł
29. Opłata skarbowa za pozwolenie na wywóz za granicę zabytku: Pozwolenie na wywóz stały zabytku
za granicę w przypadku

1) zamiany lub darowizny
muzealiów oraz innych zabytków
znajdujących się w posiadaniu
muzeów państwowych i
samorządowych oraz innych
instytucji kultury, a także
muzeów prowadzonych przez
instytuty badawcze, instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk i
publiczne szkoły wyższe,

2) zwrotu zabytków utraconych w
wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z prawem
z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

3) zwrotu zabytków utraconych w
wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z prawem
z terytorium państwa niebędącego
członkiem Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, jeżeli zwrot tych
zabytków wynika z umów
międzynarodowych ratyfikowanych
przez Rzeczpospolitą Polską
1) na wywóz czasowy 44 zł
2) na wywóz stały 100 zł
30. Opłata skarbowa za indywidualne zezwolenie dewizowe 113 zł
32. Opłata skarbowa za pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących 1.939 zł
31. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji 1.087 zł
32. Opłata skarbowa za koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią 4.244 zł
33. Opłata skarbowa za zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:
1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich 209 zł
2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 514 zł
3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego 1.023 zł
34. Opłata skarbowa za zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:
1) zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO 3.466 zł
2) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO 3.466 zł
35. Opłata skarbowa za zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej 107 zł zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym
36. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt 76 zł
37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:
1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów 1.411 zł
2) na obrót odpadami z zagranicą obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów 708 zł
3) od zezwoleń wstępnych 2.000 zł
38. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 2.011 zł
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł
3) pozostałe 506 zł
Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3
39. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 107 zł
40. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107 zł
41. Opłata skarbowa za pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z działalnością prowadzoną w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych 505 zł
42. Opłata skarbowa za inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja): 1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
1) na wykonywanie działalności gospodarczej 616 zł 2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków
2) pozostałe 82 zł 3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych
5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy
6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione
12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej
13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa
43. Opłata skarbowa w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
44. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności z zastrzeżeniem ust. 17-19 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Narzędzia