Money.plPodatkiOpłaty skarboweDokonanie czynności urzędowej
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
I. Dokonanie czynności urzędowej
1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
2. Opłata skarbowa za inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu
2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
3. Opłata skarbowa za decyzję o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50 zł
4. Opłata skarbowa za pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 39 zł
5. Opłata skarbowa za protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego 22 zł
6.Opłata skarbowa za ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 22 zł
7. Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł
8. Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł
9. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł
10. Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł
11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu 90 zł
12. Opłata skarbowa za decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:
1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:
a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b 1.023 zł
b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 259 zł
c) pozostałych 256 zł
2) pozwoleń wodnoprawnych 100 zł
13. Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł
14. Opłata skarbowa za wymagane przepisami o ochronie środowiska:
1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie 1.069 zł
2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie 214 zł
15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym 170 zł
16. Opłata skarbowa za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego 170 zł
17. Opłata skarbowa za zgodę wydawaną przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego 30 zł
18. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę 217 zł
19. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł
20. Opłata skarbowa za przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 98 zł
21. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 44 zł
22. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 24 zł
23. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 21 zł
24. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28 zł
25. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 523 zł
26. Opłata skarbowa za decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego 219 zł
27. Opłata skarbowa za decyzję stwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego 58 zł
28. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł
29. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1000 zł
30. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich 176 zł
31. Opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze statków rybackich 59 zł
32. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 110 zł
33. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń 2) pozostałe zmiany 110 zł 55 zł obejmująca: 1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,
2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,
4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń
34. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:
1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym 412 zł
2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego 11.610 zł
b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu 1.005 zł
c) oczyszczania alkoholu etylowego 11.610 zł
d) skażania alkoholu etylowego 11.610 zł
e) odwadniania alkoholu etylowego jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich 11.610 zł
3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych 11.610 zł
4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych 11.610 zł
b) rozlewu napojów spirytusowych 11.610 zł
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich 1.005 zł
5) podmiotu wykonującego działalność kantorową 1.087 zł
6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 514 zł
7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym 288 zł
8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin 1.135 zł
9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy - Prawo pocztowe 412 zł
10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie 616 zł
35. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:
1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności 50 % stawek określonych od wpisu
2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności 100 % stawek określonych od wpisu
36. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu 1.537 zł
37. Opłata skarbowa za zgodę na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej 105 zł
38. Opłata skarbowa za decyzję stwierdzającą spełnianie uprawnień do prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym 505 zł
39. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą program przeszkolenia pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowany dla poszczególnych stanowisk, wydawana na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem - od każdego programu 105 zł
40. Opłata skarbowa za zatwierdzenie planów ruchu: 1) podziemnych zakładów górniczych 1.005 zł
2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 805 zł
3) innych zakładów 505 zł
41. Opłata skarbowa za nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:
1) jednostce naukowej 1.005 zł
2) osobie fizycznej 505 zł
42. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 505 zł
43. Opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205 zł
44. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 105 zł
45. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska 505 zł
46. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 259 zł
47. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany 155 zł
48. Opłata skarbowa za udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości 5 zł udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej
49. Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł
50. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu 100 zł
51. Opłata skarbowa za decyzję inną, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 10 zł 1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym 2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa
4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji
5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1)
6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Narzędzia