Notowania

pit
24.01.2020 16:46

PIT-37 we wspólnym rozliczeniu, praktyce i orzecznictwie

Jedną z preferencji w rozliczeniu PIT-37, jest tak zwane wspólne rozliczenie z małżonkiem. Zasada działania rozliczenia wspólnego polega na połączeniu dochodów małżonków, po uprzednim odliczeniu ulg i tym podobnych. Następnie dochody dzieli się na pół i przyjmuje fikcję, że każdy z małżonków zarabia tak wyliczoną połowę. W kolejnym kroku określa się podatek na imię obojga małżonków, w podwójnej wysokości od połowy dochodów. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest swoistego rodzaju "zbilansowanie" dużych zarobków jednego z małżonków z drugim, zarabiającym dużo mniej (lub wcale). Wspólne rozliczenie może spowodować zdecydowaną redukcję zobowiązań podatkowych, na przykład umożliwiając lepiej zarabiającemu małżonkowi na przejście do niższego progu podatkowego. Dodatkowo, za wspólnym rozliczeniem przemawia techniczna możliwość przygotowania jednej, zamiast dwóch deklaracji podatkowych. Nic więc dziwnego, że wiele małżeństw stara się rozliczać właśnie w ten sposób.

Podziel się
Dodaj komentarz
(materiał partnera)

Podstawy prawne oraz warunki wspólnego opodatkowania

Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, na przykład na formularzu PIT-37, przewiduje wprost ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2019.1387 z późn. zmianami (zwana dalej „Ustawą o PIT”). W art. 6 tego aktu prawnego Ustawodawca zdecydował, że z zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, ale po spełnieniu określonych warunków mogą wnioskować o rozliczenie wspólne.

Wyciąg z przepisów

*Ustawa o PIT *

Art. 6. [Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci]

1.Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

2.Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

2a.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

3.Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Ustawodawca zdecydował więc, że aby móc rozliczać się wspólnie z małżonkiem, trzeba spełnić przesłanki:

  • oboje małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu;
  • pomiędzy małżonkami istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa;
  • małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim (z wyjątkami wdów i wdowców);
  • małżonkowie składają wspólny wniosek o wspólne rozliczenie;
  • w przypadku PIT-37, aby małżonkowie rozliczali się właśnie tym formularzem, oboje muszą samodzielnie spełniać wymogi do rozliczenia tego właśnie zeznania podatkowego.

Praktyczne zagadnienia związane z wspólnym rozliczeniem

E-deklaracje kontra Twój e-PIT

Ponieważ zasadą rozliczeń podatkowych jest ich indywidualność, a dodatkowo Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła automatyczne przygotowanie rozliczeń w usłudze Twój e-PIT dla wszystkich podatników PIT-37, część osób może zastanawiać się co stanie się, jeżeli jeden z podatników używa specjalnych profesjonalnych aplikacji do wypełniania PIT (e-deklaracji lub e-PIT’ów) i tam rozliczy się wspólnie z małżonkiem? Czy druga osoba musi w takim wypadku odrzucać swoje rozliczenie w Twój e-PIT? Odpowiedź brzmi: nie. Wspólnie przygotowane rozliczenie PIT-37, jest traktowane jako deklaracja przygotowana samodzielnie i ma pierwszeństwo przez udostępnianymi w usłudze Twój e-PIT deklaracjami „automatycznymi”. Złożenie takiego dokumentu wystarczy.

Twój e-PIT

Część podatników decyduje się na rozliczenie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT. Mają oni jednak wątpliwości czy mogą to zrobić, w przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem. W tej kwestii ustawodawca zdecydował, że w usłudze Twój e-PIT możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem, jednak jako preferencyjny sposób musi być to wyborem podatnika. To znaczy, że automatycznie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową Zeznanie, będzie przygotowane jako deklaracja indywidualna, nawet jeżeli wcześniej podatnicy małżonkowie PIT-37 rozliczali wspólnie. Dlatego jeżeli podatnicy chcą rozliczać się nadal razem, w tym roku za pomocą usługi Twój e-PIT muszą wybrać samodzielnie tę formę opodatkowania po zalogowaniu do usługi. W przypadku jeżeli jeden podatnik wykorzysta możliwość wspólnego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT, zeznanie dla drugiego z nich zostanie automatycznie anulowane.

Mikrorachunek

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na podatników, jest konieczność wpłacania wszelkich zobowiązań podatkowych z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na nowy, indywidualny numer rachunku podatkowego – czyli na tak zwany mikrorachunek. Z tego powodu pojawiły się kolejne pytania, dotyczące wspólnego rozliczenia PIT-37. Na czyj mikrorachunek należy wpłacić ewentualne zobowiązanie podatkowe, czy może należy je podzielić na pół? W takiej sytuacji ustawodawca zdecydował, że małżonek – podatnik wskazany w zeznaniu podatkowym jako pierwszy, powinien zapłacić należność podatkową na swój mikrorachunek.

Przykłady z orzecznictwa

Jednym z ważnych źródeł wiedzy o aspektach praktycznych przepisów podatkowych i finansowych, jest kształtujące się na podstawie wyroków sądowych orzecznictwo, będące niejednokrotnie drogowskazem w przypadkach, kiedy w przepisach znajdzie się jakaś niejasność, czy nawet luka. W ciągu ostatnich 2 lat do najważniejszych tez wyroków Sądowych można zaliczyć:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 marca 2019 roku, LEX nr 2641515

Jeśli małżonkowie decydują się na wspólne opodatkowanie osiąganych dochodów, to ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania, a i solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku. Tak więc organ podatkowy ma obowiązek prowadzenia jednego postępowania podatkowego i wydania jednego postanowienia dla obojga małżonków.

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 11 kwietnia 2018 roku, LEX nr 2494608

Z wyborem opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% wiąże się utrata możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, bowiem stosownie do art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f., sposób opodatkowania wskazany w art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. (wspólne opodatkowanie małżonków) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c u.p.d.o.f.

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 2 marca 2018 roku, LEX nr 2467309

Wniosek o wspólne opodatkowanie jest oświadczeniem woli podatnika o skorzystaniu przez niego z określonego prawa podmiotowego. Bez jego uzewnętrznienia w określonym trybie i czasie podatnik z tego uprawnienia nie może korzystać, gdyż złożenie wniosku po terminie nie wywołuje skutków materialnoprawnych, wskazanych w art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f.

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 31 stycznia 2018 roku, LEX nr 2469302

Skoro z jednej strony organ podatkowy ma prawo do dokonania zwrotu całej nadpłaty na rzecz jednego z małżonków jako jednego z wierzycieli solidarnych, zaś z drugiej strony, każdy ze współmałżonków, jako wierzyciel solidarny - jest uprawniony do otrzymania całej nadpłaty - to w sytuacji ciążących na podatniku uprawnionym do otrzymania całej nadpłaty zaległości podatkowych, organ podatkowy może, a nawet musi zastosować art. 76 § 1 o.p. Przepis ten zawiera dyspozycję dla organu podatkowego do obligatoryjnego zaliczenia nadpłaty na zaległości podatkowe i to niezależnie od woli strony domagającej zwrotu nadpłaty. Nie wyklucza on zatem możliwości zaliczenia nadpłaty wynikającej ze wspólnego opodatkowania małżonków na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. na poczet zaległości podatkowej jednego z małżonków wynikającej z zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Tagi: pit
Źródło:
Artykuł sponsorowany
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
24-01-2020

Pit samCiekawe kiedy zakażą? :)

Rozwiń komentarze (1)