Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów
Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć:

w 2005 roku:
uzyskiwane przychody miesięczne roczne
z jednego stosunku pracy 102,25 zł 1 227 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy 1 840,77 zł [*]
z jednego stosunku pracy, z tym, że zakład pracy jest położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 127,82 zł 1 533,84 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy, a zakłady pracy będą położone w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 2 300,94 zł[*]

* Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy.
W każdym też przypadku - poprzez złożenie stosownego oświadczenia - możemy korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (gdy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości).
Jednak w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania będą podlegały ograniczeniu do kwot:

w 2005 roku:
  1. 1 840,77 zł - zwykłe koszty uzyskania przychodu
  2. 2 300,94 zł - podwyższone koszty uzyskania przychodu
Jeżeli w ciągu roku podatkowego odliczymy kwotę wyższą ponad ustalone powyżej limity, to w rozliczeniu rocznym nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu i podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w podatku dochodowym wynikającą z przedstawionego rozliczenia.


Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę