Dla kogo

Osoby, które w 2006 roku podpisały z bezrobotnym umowę aktywizacyjną

Sposób odliczania

Od podatku

Limity

W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi poniesienie ww. wydatków.

Opis

Osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przysługuje odliczenie od podatku wydatków poniesionych z własnych środków na opłacenie składek na ZUS zatrudnionej pomocy domowej.

Ulga przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy, pod warunkiem, ze umowa ta została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem.

Uwagi

Ulga dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej w 2006 roku.

Podstawa prawna

art. 27e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę