Koszty uzyskania przychodów

Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć:

W 2007 roku:

Limity kosztów uzyskania przychodu na 2007 rok
uzyskiwane przychody miesięczne roczne
z jednego stosunku pracy 108,50 zł 1 302 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy   1 953,23 zł*
z jednego stosunku pracy, z tym, że zakład pracy jest położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 135,63 zł 1 627,56 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy, a zakłady pracy będą położone w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania   2 441,54 zł*

* Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy.
W każdym też przypadku - poprzez złożenie stosownego oświadczenia - możemy korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (gdy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości).
Jednak w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania będą podlegały ograniczeniu do kwot:w 2007 roku:

1 953,23 zł - zwykłe koszty uzyskania przychodu

2 441,54 zł - podwyższone koszty uzyskania przychodu

Jeżeli w ciągu roku podatkowego odliczymy kwotę wyższą ponad ustalone powyżej limity, to w rozliczeniu rocznym nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu i podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w podatku dochodowym wynikającą z przedstawionego rozliczenia.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę