Słownik terminów

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy
Termin Agent ubezpieczeniowy
Opis Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent w przeciwieństwie do brokera działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Agent ubezpieczeniowy'
Termin Fragment opisu
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...