Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
Abolicja doraźne uchylenie karalności czynu zabronionego pod groźbą kary
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Akcja papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki...
Akcja imienna akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem...
Akcja na okaziciela akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność...
Akcja uprzywilejowana akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak:
Akcjonariusz współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki.
Akcyza Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
Akredytywa forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku...
Aktywa (assets) ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie...
Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często...
AKTYWA FINANSOWE do aktywów finansowych należą np. weksle, akcje i obligacje. Aktywa...
Aktywa netto funduszu wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do...
All risks Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od...
Alokacja Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu...
Amortyzacja czyli zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego...
Aport świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do...
Arbitraż łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Assets Managment Inaczej zarządzanie aktywami
Audyt ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być...
Auto-casco Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub...
Bank wykonuje działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu...
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
Bank emisyjny ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym...
Bankomat czyli automatyczny kasjer, jest automatem umieszczonym wewnątrz lub na...
Bankowe rozliczenia pieniężne Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na...
Barter wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar.
Baza monetarna suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym.
Baza odsetkowa suma dni używana do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się...
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE gwarancje zaspokojenia potrzeb socjalnych jednostek i rodzin,...
BEZROBOCIA STOPA NATURALNA stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje...
Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
BEZROBOCIE KLASYCZNE bezrobocie występujące, gdy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu...
BEZROBOCIE SEZONOWE bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i...
BEZROBOCIE STRUKTURALNE bezrobocie wywołane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do...
BEZROBOCIE UTAJONE ukryte; bezrobocie nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej...
Biegły rewident (inaczej audytor) osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych.
Bilans zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści,...
BILANS KSIĘGOWY - dwustronne zestawienie środków majątkowych podmiotu gospodarczego...
BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH bilans handlowy, zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych...
BILANS PŁATNICZY składa się z dwóch części: bilansu obrotów bieżących i bilansu obrotów...
BIZNES przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne; firma realizująca to...
Biznesplan element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz...
BLOKADA EKONOMICZNA sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte przez państwo lub grupę...
Bon skarbowy krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w...
Boom określenie dotyczące nagłego wzrost koniunktury
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
BRUTTO czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7