Słownik terminów

Alokacja

Alokacja
Termin Alokacja
Opis Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobierana jest prowizja przez ZUS oraz PTE. Od składki odejmuje się także drobne opłaty na rzecz banku depozytariusza oraz domów maklerskich, które obsługują dany fundusz emerytalny. Pozostałą część składki OFE inwestuje w różnorakie papiery wartościowe, zgodnie z limitami zapisanymi w ustawie. Jest to właśnie alokowana część składki, a wysokość tej części składki wyrażona w procentach to alokacja składki.
   
Terminy powiązane - 'Alokacja'
Termin Fragment opisu
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu...
Hipoteka Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione...
Jednostka rozrachunkowa Po odjęciu wszystkich opłat od wpłacanej do OFE składki, pozostaje...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Leasing finansowy gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Polecenie przelewu Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Saldo debetowe Saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...
Ubruttowione zarobki Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...