Słownik terminów

Prowizje bankowe

Prowizje bankowe
Termin Prowizje bankowe
Opis Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych przypadkach bank może doliczyć rzeczywiste, dodatkowo ponoszone koszty zleconej mu czynności. Taryfy tabel i opłat wskazują także bezpłatne usługi bankowe. Prowizje i opłaty bankowe są pobierane przez bank przy indywidualnej operacji lub okresowo, mogą obciążać rachunek klienta lub być opłacane w gotówce. W praktyce opłaty bankowe stanowią zwrot bezpośrednich kosztów banku (za druki, wydanie kart itp.). Prowizje banki, natomiast pobierają za określone operacje (za udzielenie kredytu, prowadzenie rachunku, skupu czeków itp.). Niezależnie od prowizji banki mogą obciążać klientów opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także prowizjami i opłatami banków pośredniczących przy wykonywaniu zleconych im operacji
   
Terminy powiązane - 'Prowizje bankowe'
Termin Fragment opisu
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
Bankowe rozliczenia pieniężne Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na...
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Instrumenty rynku pieniężnego (money market instruments) są to: depozyty bankowe złotowe oraz walutowe, Bony Skarbowe, bony...
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...