Słownik terminów

Odsetki

Odsetki
Termin Odsetki
Opis Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe) przez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądź też przychodem powstałym w wyniku udostępniania przez bank kapitałów (np. kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych lub płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej oraz wielkość kapitału i czas na jaki został on udostępniony. Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek: 1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu, 2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.
   
Terminy powiązane - 'Odsetki'
Termin Fragment opisu
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Hipoteka Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione...
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty...
Kredyt jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę(wierzyciela)...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
Lokata rentierska Szczególnym rodzajem lokat terminowych jest lokata rentierska, której...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...