Słownik terminów

Bank Centralny

Bank Centralny
Termin Bank Centralny
Opis prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. W Polsce bankiem centralnym jest NBP
   
Terminy powiązane - 'Bank Centralny'
Termin Fragment opisu
Bank wykonuje działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu...
Bank emisyjny ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym...
Czek bankierski trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki...
Depozytariusz Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt...
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty...
Karta płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki,...
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...
Polecenie przelewu Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
Zastaw rejestrowy Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i...