Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
Budżet państwa plan finansowy polityki państw uwzględniającym planowane dochody i...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Cena brutto wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
Cena detaliczna cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży
CENA DUMPINGOWA stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania...
CENA HURTOWA cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego;...
CENA MAKSYMALNA ustalony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być...
CENA MONOPOLOWA zawiera zwykle zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów,...
Cena netto wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
CENA UMOWNA występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się...
Cesja (Assignment) Cesja to przeniesienie praw własności, a także praw do roszczeń (cesja...
Cesja (ubezpieczenia) Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata...
CIT Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
CŁO opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów przez jego...
CŁO PREFERENCYJNE stosuje się je na zasadzie wzajemności; cło niższe od ogólnie stosowanego;
CŁO PROTEKCYJNE stosowane w celu ochrony produkcji krajowej przed zagraniczną...
CŁO RETORSYJNE odwetowe; stanowi odwet wobec kraju, który podjął działania uznane za...
Controlling proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów...
CYKL KONIUNKTURALNY zjawisko cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem...
CYKL PRODUKCYJNY okres od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia; czas...
CZARNA GOSPODARKA szara strefa, "podziemna" nie deklarowana do opodatkowania działalność...
CZARNE PIENIĄDZE brudne pieniądze, pieniądze pochodzące z tzw. drugiego obiegu...
Czek podróżny przeznaczone dla osób podróżujących za granicą.
Czek bankierski trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki...
Czek gotówkowy służący do podjęcia gotówki z rachunku bankowego trasanta przez remitenta;
Czek rozrachunkowy służy do dokonania przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych....
Czek zakreślony ograniczające miejsce realizacji czeku oraz remitenta;
Czeki (cheque) Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku...
CZYNNIKI PRODUKCJI zasoby konieczne do przeprowadzenia procesu produkcji;
Deflacja zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego...
DEKAPITALIZACJA zjawisko zmniejszania się wartości środków trwałych w wyniku...
Denominacja obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków...
Deponent Deponent jest to osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują...
Depozytariusz Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Deprecjacja pieniądza zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Przejawia się - na...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Dewaluacja pieniądza przeprowadzona przez organy państwowe obniżka kursu waluty danego kraju...
Dewizy należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tzw....
Dochód miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Doubezpieczenie Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która...
Dywidenda dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
EKONOMIA nauka badająca społeczny proces gospodarowania i podejmowania związanych...
Eksport wywóz towarów lub usług za granicę
EKSPORT wywóz za granicę towarów, usług, myśli naukowo-technicznej czy kapitał;
Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech...
EMERYTURA dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7