Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
Emisja wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych.
Emitent podmiot wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we...
ETATYZM polega na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów...
Ewidencja inaczej wykaz, spis
Faktor (factor) w transakcjach faktoringowych podmiot nabywający wierzytelności...
Faktoring instrumentów finansowania handlu zagranicznego. Polega na wykupie...
Faktoring mieszany (mixed factoring) występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta i oboje...
Faktoring niepełny, niewłaściwy (recourse factoring) występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta z...
Faktoring pełny (Non-recourse factoring) występuje wówczas, gdy faktor w całości przejmuje od sprzedającego...
Faktura szczegółowy dokument sprzedaży
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
FIRMA nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo;...
FISKALIZM nakładanie nowych obciążeń podatkowych; polityka skarbowa dążąca do...
Fiskus Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
Franczyza system sprzedaży towarów, usług, który oparty jest na ścisłej i ciągłej...
Franszyza Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze akcji Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze prywatyzacji Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Futures (kontrakt terminowy) instrument finansowy, będący rodzajem umowy, w której sprzedający...
GALOPUJĄCA INFLACJA istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne...
Giełda to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na...
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych...
GIĘTKOŚĆ CEN zjawisko występujące w warunkach konkurencji doskonałej polegające na...
GORĄCZKA SPEKULACYJNA kupujący nie kierują się wielkością przewidywanych dywidend, ale...
GOSPODARKA KOMUNALNA dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest zaspokajanie...
GOSPODARKA NAKAZOWA historycznie funkcjonowała w dwóch postaciach: w systemie komunistycznym...
GOSPODARKA NARODOWA całokształt podziału, obiegu i konsumpcji dóbr i usług w danym kraju...
GOSPODARKA NATURALNA najniższy stopień rozwoju gospodarczego; wytwarzanie produktów...
GOSPODARKA ŚWIATOWA system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych...
GOSPODARKA TOWAROWA przeważa w gospodarce rynkowej; polega na wytwarzaniu produktów...
GOSPODARSTWO DOMOWE baza ekonomiczna jednostki lub grupy osób powiązanych ze sobą...
GOTÓWKA monety i banknoty; pieniądze w rzeczywistej - fizycznej postaci; w...
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu...
GRANICE WZROSTU pojęcie wprowadzone w 1972 roku określające skończone rozmiary zasobów...
Gwarancje Państwa gwarancja ze strony budżetu, zapewniająca członkom PTE uzupełnienie...
Hipoteka Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione...
Hossa (inaczej rynek byka) termin oznaczający długotrwały wzrost kursu, okres dobrej koniunktury
Import przywóz towarów lub usług z zagranicy
Indeks giełdowy wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych....
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7