Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
Warset system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w...
Weksel (bill of exchange) to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe...
Weksel ciągniony (trasowany, trata) jest to udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego...
Weksel in blanco (weksel niezupełny In blanco promissory note ) dokument zawierający conajmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta...
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...
Weksel własny (promissory note) weksel zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy o zapłacie...
Weksel własny (solaweksel) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę jego...
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym...
Wiek emerytalny nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
Wierzytelność(należność) Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od...
WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie...
WIG20 indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej...
WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na...
Wkład oszczędnościowy Wkłady oszczędnościowe są to środki pieniężne ludności gromadzone w...
WYDAJNOŚĆ PRACY miara efektywności pracownika; wielkość produkcji na jednego...
WYDATKI PUBLICZNE środki wydatkowane przez państwo i samorządy na realizację swych zadań i...
Wynagrodzenie brutto patrz płaca brutto
Wynagrodzenie netto patrz płaca netto
Wypłata transferowa transfer pieniędzy zgromadzonych na danym rachunku członka Funduszu na...
WZROST GOSPODARCZY potocznie przyrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); proces...
ZACOFANIE GOSPODARCZE opóźnienie w rozwoju gospodarczym wykazywane przez część krajów w...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe
ZAMROŻENIE CEN I PŁAC administracyjny zakaz podwyższania cen i płac mający na celu zahamowanie...
ZASIŁEK świadczenie pieniężne wypłacane jako forma pomocy osobom, które czasowo...
ZASOBY EKONOMICZNE podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.:...
ZASOBY NATURALNE wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory...
Zastaw ograniczone prawo rzeczowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
Zastaw rejestrowy Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i...
ZATRUDNIENIA STRUKTURA układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody,...
ZATRUDNIENIE pracujący z reguły na podstawie umowy o pracę;
ZAWODOWO BIERNI osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na...
ZAWODOWO CZYNNI osoby w wieku produkcyjnym, wykonujące pracę przynoszącą dochód lub...
Zielona Karta Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu...
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...
ZWIĄZKI ZAWODOWE organizacje społeczne zrzeszające pracowników najemnych stworzone do...
ZWOLNIENIA GRUPOWE rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub...
Zysk nadwyżki dochodów nad wydatkami ponoszonymi na ich uzyskanie w...
ZYSK EKONOMICZNY kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów;
ZYSK KAPITAŁOWY wzrost ceny akcji w okresie ich posiadania;
ZYSK KSIĘGOWY dodatnia różnica między przychodami przedsiębiorstwa a kosztem uzyskania...
ŻYWNOŚCIOWY KRYZYS rezultat społecznego i gospodarczego zacofania rolnictwa w krajach słabo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7