Słownik terminów

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Termin ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Opis państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w Warszawie. Do najważniejszych zadań ZUS-u należy realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego, realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi oraz kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Alokacja Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Likwidacja szkód Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia...
Minimalna gwarantowana emerytura państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną,...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Polska Izba Ubezpieczeń Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Waloryzacja świadczeń ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe
ZWIĄZKI ZAWODOWE organizacje społeczne zrzeszające pracowników najemnych stworzone do...