Słownik terminów

Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń
Termin Polska Izba Ubezpieczeń
Opis Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego przynależność towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa. Chroni i reprezentuje wspólne interesy swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej. Izba prowadzi działania na rzecz rynku ubezpieczeniowego, m.in.: uczestniczy w pracach związanych z kodyfikacją prawa ubezpieczeniowego, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zleca realizację oraz wydaje ekspertyzy i opinie.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Polska Izba Ubezpieczeń'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Likwidacja szkód Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej,...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...