Słownik terminów

Ogólne warunki ubezpieczeń

Ogólne warunki ubezpieczeń
Termin Ogólne warunki ubezpieczeń
Opis To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają obowiązki stron umowy ubezpieczenia. OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Warunki ogólne powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny oraz zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń. W razie sporu spowodowanego dwuznacznym brzmieniem warunków ogólnych racja przyznawana jest z reguły ubezpieczającemu. Typowe ogólne warunki regulują między innymi:
   
Terminy powiązane - 'Ogólne warunki ubezpieczeń'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Koniunktura splot okoliczności wywierający znaczny wpływ na warunki ekonomiczne
Likwidacja szkód Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia...
Podatek świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Polska Izba Ubezpieczeń Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...