Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...
Obligacja papier wartościowy stwierdzający, że emitent jest dłużnikiem...
Obligatariusz nabywca obligacji
Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
Odszkodowanie Kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...
Opcja amerykańska to opcja która może zostać zrealizowana w dowolnym czasie przed upływem...
Opcja europejska to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie.
Opcja sprzedaży to opcja pozwalająca na sprzedaż papierów wartościowych w pewnym...
Opcja zakupu to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie...
Oprocentowanie stałe lub zmienne Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania stałe lub zmienne....
Papier wartościowy dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki...
Parytet walutowy wyraża ilość czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego kraju.
Pasywa to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.
Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym może być udzielone przez...
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej,...
Płaca brutto płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń.
Płaca netto płaca po dokonaniu odliczeń podatku, składek, potrąceń (potocznie płaca...
Podatek świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej...
Podatek dochodowy obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
Podaż pieniądza całkowita wartość znajdujących się w obiegu pieniądzy, która obejmuje...
Podstawa (basis) Różnica pomiędzy ceną gotówkową i terminową towaru.
Polecenie przelewu Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Polska Izba Ubezpieczeń Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...
Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna, powołana specjalnie...
Prawo do akcji (PDA) prawo majątkowe, przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do...
Prawo poboru (PP) umożliwia co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy...
Produkt Krajowy Brutto wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w...
Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
Przychód ogół pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży dóbr
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Remitent osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla.
Rok nieskładkowy okres zawieszenia w opłacaniu składek ubezpieczenia na życie. Niektóre...
RYNEK wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika...
Rynek Gotówkowy (cash market) Miejsce, w którym można zakupić towary rzeczywiste, które można...
RYNEK KRAJOWY ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa;
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Saldo inaczej stan konta
Saldo debetowe Saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza...
SEKTOR PUBLICZNY działania rządu i samorządów terytorialnych;
SIŁA NABYWCZA ilość towarów otrzymywanych za jednostkę pieniądza;
SIŁA ROBOCZA część ludności w wieku produkcyjnym, która jest zatrudniona lub szuka...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7