Słownik terminów

Slownik
Termin Fragment opisu
INFLACJA KOSZTOWA inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
INFLACJA STRUKTURALNA zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do...
Instrumenty rynku pieniężnego (money market instruments) są to: depozyty bankowe złotowe oraz walutowe, Bony Skarbowe, bony...
INTERWENCJA ingerencja jednego państwa w sprawy dotyczące polityki wewnętrznej i...
INTERWENCJONIZM narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali;
INWESTOR STRATEGICZNY osoba fizyczna lub prawna posiadająca więcej niż 50 proc. akcji firmy;...
INWESTYCJE nakłady ponoszone dla stworzenia lub zwiększenia środków trwałych,...
Jednostka rozrachunkowa Po odjęciu wszystkich opłat od wpłacanej do OFE składki, pozostaje...
Kapitalizacja giełdowa wartość oparta na kursie i liczbie akcji
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty...
KAPITALIZM system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności...
Kapitał Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
Karta płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki,...
Klauzule ubezpieczeniowe Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać,...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Koniunktura splot okoliczności wywierający znaczny wpływ na warunki ekonomiczne
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
Kontrakt forwardowy Jest takim kontraktem gotówkowym, w którym dostawa określonego towaru...
Korekta finansowa (Financial correction) stosowana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości....
Koszty kwalifikowalne (Total eligible cost) koszty wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze...
Koszty ogółem (Total cost) Łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno koszty...
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ Trzeci Świat, państwa Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii;...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Kredyt jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę(wierzyciela)...
Kredyt bankowy który jest formą ruchu kapitału pożyczkowego. Banki poprzez udzielanie...
Kredyt samochodowy jest to kredyt przeznaczony na zakup nowych lub używanych środków...
Kredyt towarowy polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw,
Kredyt w rachunku Kredyt w ROR jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego udzielanego...
Księga wieczysta (księga hipoteczna) Księga wieczysta jest urzędowym rejestrem obejmującym ogół rzeczowych...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Kurs walutowy wartość waluty danego kraju wyrażona w walucie obcej, np. 1 euro = 4 zł.
Kwota wykupu kwota (proporcjonalna do minionego okresu ubezpieczenia), którą osoba...
Leasing jest umową cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca (finansujący)...
Leasing finansowy gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Leasing operacyjny gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Likwidacja szkód Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
Lokata rentierska Szczególnym rodzajem lokat terminowych jest lokata rentierska, której...
Makler giełdowy osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i...
Memorandum Finansowe (Financing Memorandum) Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w...
MIDWIG indeks giełdowy (nie uwzględniający dochodów z praw poboru i dywidend)...
Minimalna gwarantowana emerytura państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną,...
MONOPOL struktura rynku, na którym istnieje jeden sprzedawca; przysługujący...
NASDAQ giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
Nieszczęśliwy wypadek (ubezpieczenia) Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego...
NNW lub NW polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7