Słownik terminów

Memorandum Finansowe (Financing Memorandum)

Memorandum Finansowe (Financing Memorandum)
Termin Memorandum Finansowe (Financing Memorandum)
Opis Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności wyznaczająca cele oraz zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę programowania i rozpoczyna fazę wdrażania.
   
Terminy powiązane - 'Memorandum Finansowe (Financing Memorandum)'
Termin Fragment opisu
AKTYWA FINANSOWE do aktywów finansowych należą np. weksle, akcje i obligacje. Aktywa...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Kapitał Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi...
WALL STREET ulica w Nowym Jorku skupiająca główne instytucje finansowe USA;