Słownik terminów

GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)

GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Termin GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Opis jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Na warszawskiej giełdzie zarówno emisja jak i zakup papierów na rynku pierwotnym, jak i handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem Domów Maklerskich.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)'
Termin Fragment opisu
Arbitraż łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów...
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Emisja wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych.
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Giełda to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na...
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Makler giełdowy osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i...
MIDWIG indeks giełdowy (nie uwzględniający dochodów z praw poboru i dywidend)...
NASDAQ giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...
Opcja sprzedaży to opcja pozwalająca na sprzedaż papierów wartościowych w pewnym...
Opcja zakupu to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie...
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
TECHWIG indeks giełdowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu...
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
Warset system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w...
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...
WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie...
WIG20 indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej...
WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...