Słownik terminów

Fundusze zamknięte

Fundusze zamknięte
Termin Fundusze zamknięte
Opis emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz. Polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych. Możliwe jest na przykład inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat.
   
Terminy powiązane - 'Fundusze zamknięte'
Termin Fragment opisu
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
Fundusze akcji Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze prywatyzacji Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość...