Słownik terminów

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze stabilnego wzrostu
Termin Fundusze stabilnego wzrostu
Opis W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Główne inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Niektóre fundusze tego typu mają także pewną część swoich aktywów w akcjach, co zbliża je do funduszy zrównoważonych.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Fundusze stabilnego wzrostu'
Termin Fragment opisu
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
Fundusze akcji Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze prywatyzacji Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
GRANICE WZROSTU pojęcie wprowadzone w 1972 roku określające skończone rozmiary zasobów...
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość...
Waloryzacja świadczeń ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy...
ZASOBY EKONOMICZNE podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.:...