Słownik terminów

Cesja (ubezpieczenia)

Cesja (ubezpieczenia)
Termin Cesja (ubezpieczenia)
Opis Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np. bankowi.
   
Terminy powiązane - 'Cesja (ubezpieczenia)'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Cesja (Assignment) Cesja to przeniesienie praw własności, a także praw do roszczeń (cesja...
Doubezpieczenie Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która...
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
Kwota wykupu kwota (proporcjonalna do minionego okresu ubezpieczenia), którą osoba...
Leasing finansowy gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Leasing operacyjny gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Nieszczęśliwy wypadek (ubezpieczenia) Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego...
NNW lub NW polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rok nieskładkowy okres zawieszenia w opłacaniu składek ubezpieczenia na życie. Niektóre...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Suma wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...
Świadczenie Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...
Ubezpieczenie Jest to instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
Zielona Karta Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu...