Słownik terminów

Suma

Suma
Termin Suma
Opis wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć. W ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia określa wysokość świadczenia należnego w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.
   
Terminy powiązane - 'Suma'
Termin Fragment opisu
Baza monetarna suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym.
Baza odsetkowa suma dni używana do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...