Słownik terminów

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Termin Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Opis Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC
Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Alokacja Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu...
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...