Trwa ładowanie...
Notowania

Izba Skarbowa – Wszystkie wiadomości

Koordynatorzy w izbach skarbowych pomogą w pomocy humanitarnej
28.02.2022 20:37

POMOC HUMANITARNA
 / 
Koordynatorzy w izbach skarbowych pomogą w pomocy humanitarnej

Ministerstwo Finansów każdej izbie administracji skarbowej wyznaczyło koordynatorów ds. pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Ma to zapewnić sprawną obsługę planowanych transportów z pomocą humanitarną. MF uruchomiło także specjalny adres e-mail, na który można przesyłać pytania lub wątpliwości dotyczące odpraw transportów z pomocą dla Ukrainy.

Skarbówka się zbroi. Kupuje broń maszynową, pistolety i amunicję dla funkcjonariuszy
136
08.08.2019 13:10

KAS
 / 
Skarbówka się zbroi. Kupuje broń maszynową, pistolety i amunicję dla funkcjonariuszy

100 pistoletów kompaktowych, 97 pełnowymiarowych i 25 subkompaktowych oraz broń maszynowa - 30 sztuk. Do tego ponad 700 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji zamawia szczecińska skarbówka. Ten arsenał ma trafić do funkcjonariuszy do grudnia.

Fiskus ściga firmę za VAT. Wszystko przez pomyłkę w nazwie
88
30.04.2019 16:08

VAT
 / 
Fiskus ściga firmę za VAT. Wszystko przez pomyłkę w nazwie

Słowo "złom" zamiast "granulat" na fakturze. Tyle wystarczyło, aby dolnośląska skarbówka odmówiła odliczenia kilku milionów złotych podatku. Nad firmą zawisła groźba bankructwa – pisze portal wyborcza.biz.

Fiskus nie interesował się nowożeńcami. Mamy stanowisko Izby Skarbowej
37
16.02.2018 17:10

URZĄD SKARBOWY
 / 
Fiskus nie interesował się nowożeńcami. Mamy stanowisko Izby Skarbowej

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wzywał par, które wstąpiły w związek małżeński w 2016 r., by opowiadały o tym, jak sfinansowały wesele – przekonuje Izba Administracji Skarbowej w Kielcach.

Pensjonaty pod lupą izby skarbowej. Najwięcej nieprawidłowości na Podhalu
23.04.2015 14:27

IZBA SKARBOWA
 / 
Pensjonaty pod lupą izby skarbowej. Najwięcej nieprawidłowości na Podhalu

Sami turyści nie mają się czego obawiać. W sprawie występują tylko jako świadkowie.

Indywidualna interpretacja podatkowa. Zobacz, jak ją uzyskać
21.08.2012 8:52

PROWADZENIE FIRMY W POLSCE
 / 
Indywidualna interpretacja podatkowa. Zobacz, jak ją uzyskać

W razie wątpliwości co do prawidłowego rozumienia przepisów i należytego wypełnienia obowiązków podatkowych, można zwrócić się do izby skarbowej o pomoc.

SA/Bk 437/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-16
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
SA/Bk 437/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-16

Notatka służbowa inspektora kontroli skarbowej, sporządzona w czerwcu 2002 r., nie może być uznana za dowód, iż organowi restrukturyzacyjnemu, to jest urzędowi skarbowemu, znana była kwota zaległości podatkowej przed datą 30 czerwca 2004 r. w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców /Dz.U. nr 155 poz. 1287 ze zm./.

I SA/Po 1069/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-01-20
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Po 1069/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-01-20

Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych /w tym zaległości podatkowych/ wstępuje w miejsce spadkodawcy, stając się podatnikiem, a więc podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy.
Spadkobierca /podatnik/ może więc wnosić o umorzenie własnego już /nabytego w drodze sukcesji uniwersalnej/ zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej powołując na własną /a nie spadkodawcy/ sytuację materialną lub życiową /swój ważny interes lub interes publiczny/.

I SA/Łd 128/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-21
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 128/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-21

Nie ma charakteru dyskryminującego i nie narusza zasady równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP zróżnicowanie obciążeń podatkowych w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów, które działalność taką dopiero rozpoczynają, jeżeli odmienne traktowanie podatników wynika z uzasadnionych względów społecznych i gospodarczych.

I SA/Łd 1692/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-23
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 1692/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-23

Odliczenia od podatku dochodowego z tytułu wydatków na potrzeby mieszkaniowe podatnika przewidziane w art. 27a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. - podlegają wydatki poniesione w ciągu całego roku podatkowego, niezależnie od tego. w której części roku zostały poniesione i z jakich źródeł pochodziły.

I SA/Łd 1274/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-23
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 1274/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-23

W wypadku niesporządzenia spisu przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej obowiązek podatkowy powstaje w 30 dniu od dnia rozwiązania spółki - art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

SA/Bk 862/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-30
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
SA/Bk 862/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-30

1. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Z przepisu tego wynika uprawnienie generalne podatnika.
2. Jest faktem powszechnie znanym, że wraz z postępem toczącego się postępowania treść zeznań /wyjaśnień/ składanych przez osobę, której postępowanie dotyczy, ulega modyfikacji. Bez rozważenia wszystkich zeznań i wyjaśnień nie daje podstawy organowi do odmowy wiarygodności wcześniej złożonym zeznaniom wobec późniejszej zmiany ich treści. Niedokonanie takiego rozważenia stanowi o nierespektowaniu zaleceń zawartych w art. 191 i art. 210 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 936 ze zm./

I SA/Łd 783/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-04
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 783/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-04

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obrót zmniejsza się m.in. o wartość kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zatem zmniejszenie kwoty podatku należnego następuje w tym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą.

III SA 2394/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-06
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2394/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-06

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ wyraźnie wskazuje, że chodzi w nim o pomoc przyjętą przez polskie organy lub agencje rządowe, która ewentualnie mogła być wypłacona za pośrednictwem innego podmiotu. Jednakże podmiotem tym /upoważnionym w świetle polskiego prawa/ mogła być wyłącznie jednostka polska.

I SA/Wr 1750/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-06
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Wr 1750/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-06

Kierując się zasadą prawdy obiektywnej - określoną w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ organy podatkowe powinny podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego m.in. poprzez zeznania innych świadków, na których powoływała się wielokrotnie skarżąca, a także przeprowadzić dodatkowe dowody, które pozwoliłyby na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego.

III SA 956/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-16
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 956/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-16

Kłopoty finansowe nie uprawniają podatnika do zwrotu podatku VAT w nieograniczonej wysokości. Kwota ta nie może więc przekroczyć 22 procent obrotów opodatkowanych stawkami obniżonymi. Przekroczenie ustawowego limitu powoduje bezwzględną konieczność zastosowania wobec podatnika sankcji finansowych.

SA/Bk 1038/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
SA/Bk 1038/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

1. Data doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli skarbowej jest początkiem liczenia 3-miesięcznego okresu, jako przesłanki nie naliczania odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 54 par. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.
2. Przy uchyleniu decyzji i przekazywaniu spraw do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 par. 3 Ordynacji podatkowej, należy liczyć sumując czasookresy trwania postępowania przed organem I instancji.
3. Przekroczenie 3-miesięcznego terminu nie oznacza jednak, iż automatycznie należy przyjąć zasadę wyrażoną w art. 54 par. 1 pkt 7 i par. 3 Ordynacji podatkowej o nie naliczeniu odsetek za zwłokę. Stosownie bowiem do treści art. 54 par. 2 Ordynacji podatkowej, w każdym przypadku orzekania o odsetkach, obowiązkiem organu jest rozważenie z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności wyłączające tę zasadę.

III SA 1837/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-18
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1837/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-18

Jeśli w trakcie kontroli skarbowej okaże się, że sprzedawca nie ma kopii faktur, a nabywca odliczył wynikający z nich podatek VAT, to ten ostatni musi podatek zwrócić. Do tego organ skarbowy obciąża go sankcjami finansowymi i odsetkami za zwłokę.
Strona postępowania podatkowego dążąc do wykazania, że ustalenia poczynione w toku tego postępowania są niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym powinna wskazać środki dowodowe potwierdzające jej stwierdzenia w celu umożliwienia organowi prowadzącemu postępowanie wypełnienia wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.
Przy biernej postawie strony postępowania podatkowego, nie można wywieść konkluzji, że na organie podatkowym ciąży obowiązek udowodnienia twierdzeń strony przeczących ustaleniom poczynionym przez organy,