Trwa ładowanie...
bEsfGHed

Notowania

Minister Infrastruktury – Wszystkie wiadomości

Sławomir Nowak aresztowany. Minister PiS komentuje: sprawdziliśmy jego działania w Polsce
74
23.07.2020 11:13

POLICJA
 / 
Sławomir Nowak aresztowany. Minister PiS komentuje: sprawdziliśmy jego działania w Polsce

- Przeprowadziliśmy dokładny audyt tego, co działo się w ministerstwie zarządzanym kilka lat temu przez Sławomira Nowaka – mówi minister w rządzie PiS Andrzej Adamczyk. Obecny minister infrastruktury podkreśla, że jeśli cokolwiek z działań jego poprzednika byłoby na pograniczu prawa, od razu zawiadomiłby policję. Sławomir Nowak usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z przestępstw korupcyjnych. Nowak został zatrzymany w poniedziałek. We wtorek wieczorem, już po przedstawieniu zarzutów podejrzanym, prokuratura złożyła do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

"Money. To się liczy". Gośćmi: Andrzej Adamczyk i Wojciech Buczkowski
6
08.05.2020 8:49

MTSL
 / 
"Money. To się liczy". Gośćmi: Andrzej Adamczyk i Wojciech Buczkowski

Dziś w "Money. To się liczy" tematem m.in. nowe drogi, odmrożenie kolei i podatek od smartfonów. Gośćmi będą minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik. Zapraszamy od 9.30.

W 2024 r. dojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej, zapowiedział minister infrastruktury
16
02.10.2019 19:49

BUDOWA DRÓG
 / 
W 2024 r. dojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej, zapowiedział minister infrastruktury

W 2024 r. pojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej, a w 2025 r. – do wschodnich granic kraju – zapowiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Problemy z budową dróg. Minister: winne wyłącznie włoskie firmy
1
19.05.2019 15:54

ANDRZEJ ADAMCZYK
 / 
Problemy z budową dróg. Minister: winne wyłącznie włoskie firmy

- Polscy budowlańcy nie dostali zadyszki, akurat włoscy wykonawcy mają problem. To są problemy wynikające z innej części Europy i innych kontynentów, nieudanych kontraktów w Ameryce Łacińskiej. Te problemy przywędrowały z tą firmą, nie dotyczą naszych wykonawców. To zawsze jest ryzyko, że czynności z otoczenia zewnętrznego mają wpływ na duże koncerny, firma Astaldi to jeden z największych koncernów budowlanych na świecie. Polscy podwykonawcy byli i są gotowi. Nie mają problemu z realizacją inwestycji - mówił money.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Via Carpatia: Od 2025 szybka trasa z Litwy do Grecji. Przez Polskę
64
18.05.2019 15:08

ANDRZEJ ADAMCZYK
 / 
Via Carpatia: Od 2025 szybka trasa z Litwy do Grecji. Przez Polskę

- Via Carpatia to był projekt, o którym część osób mówiła, że to nie ma sensu i pukała się w czoło. Dzisiaj po 3 latach sytuacja jest inna. Jednym z ostatnich dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski był dokument, który wskazuje drogi, które bedą mogły korzystać z finansowania na połączenia transgraniczne i tam jest Via Carpatia. W 2020 roku Węgrzy kończą inwestycję na swoim przebiegu, w 2023 Słowacy, Litwini w 2024, Polacy w 2025 i inwestycja jest w pełni zrealizowana - mówił money.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

bEsfGHef
Minister potwierdza. Galopujące ceny mogą wstrzymać budowę dróg w Polsce
13
14.05.2019 13:21

ANDRZEJ ADAMCZYK
 / 
Minister potwierdza. Galopujące ceny mogą wstrzymać budowę dróg w Polsce

- Nie mamy instrumentów, którymi możemy wpływać na ceny materiałów budowlanych i robocizny. Stale trwa analiza możliwości i ewentualnych konsekwencji dużych podwyżek cen - mówił money.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister przyznał też, że sytuacja branży budowlanej może pokrzyżować rządowe plany budowy dróg: Jeśli będzie tak, że kolejne przetargi będą konstruowały się na dużo wyższym poziomie cenowym, będzie musiała ulec skróceniu lista inwestycji. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego - mówił Andrzej Adamczyk.

OSK 111/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 111/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

1. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279 ze zm./ nie wymagał w art. 7 ust. 1 /jak i w dalszych przepisach/ dla zgłoszenia wniosku szczególnej formy. Mógł zatem wniosek w tym przedmiocie być również zgłoszony ustnie, bo taką formę przyjęcia podania od strony przewidywał art. 15 ust. 1 obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym /Dz.U. nr 36 poz. 341 ze zm./ z tym, że w takim przypadku, na okoliczność zgłoszenia podania ustnie organowi, winien zostać sporządzony protokół.
2. Za tym, iż do protokołu oględzin nieruchomości mógł być zgłoszony wniosek dotychczasowego właściciela o przyznanie mu prawa do gruntu przewidzianego w art. 7 ust. 1 tegoż dekretu, przemawia także treść par. 7 ust. 2 w związku z par. 9 rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy /Dz.U. nr 16 poz. 112/.
3. Dla umożliwienia wykonania zapisu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279 ze zm./, stanowiącego o 6-miesięcznym terminie przewidzianym dla złożenia wniosku o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy - a od 1 stycznia 1947 r. własności czasowej - którego bieg rozpoczynał się od momentu objęcia gruntu w posiadanie przez gminę, niezbędny był zabieg legislacyjny polegający na wprowadzeniu do par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy /Dz.U. nr 16 poz. 112/, obiektywnie dającego się uchwycić - w warunkach zniszczonej Warszawy - daty zdarzenia prawnego jako początkowego biegu terminu, od którego mógłby biec ów okresowo określony termin. Dlatego za dzień "objęcia" gruntu w posiadanie gminy m.st. Warszawy przyjęto dzień wydania dziennika urzędowego. Taka regulacja nie jest sprzeczna z delegacją zawartą w art. 4 powołanego dekretu.

OSK 41/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 41/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06

Oceny, czy podmiot występujący o uwłaszczenie go określoną nieruchomością Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 ze zm./ był państwową osobą prawną, należało dokonać według stanu organizacyjnego tej jednostki w dacie wskazanej w ustawie jako dzień uwłaszczenia, to jest na dzień 5.12.1990 r., i w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego wówczas w tym zakresie.

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

Fundacja utworzona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) nie jest poprzednim właścicielem (ani jego następcą prawnym) w rozumieniu art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) nieruchomości, która była własnością fundacji utworzonej na podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzeniu darowizn i zapisów (Dz. U. Nr 154, poz. 215), następnie zniesionej na podstawie dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172).

bEsfGHel
OSK 232/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 232/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Decyzja nacjonalizacyjna oraz decyzja o zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego są ze sobą nierozerwalnie związane i dlatego oczywiste jest, iż niestwierdzenie zaistnienia przesłanki z art. 156 par. 2 Kpa w odniesieniu do decyzji nacjonalizacyjnej jest ostateczne oraz prawomocne i przesądza o konieczności stwierdzenia nieważności również orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo-odbiorczy tego przedsiębiorstwa, jak też o tym, że orzeczenie to nie mogło wywołać nieodwracalnych skutków prawnych.

OSK 216/04 - Wyrok NSA z 2004-05-20
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 216/04 - Wyrok NSA z 2004-05-20

Brak legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej jest równoznaczny w skutkach z uznaniem, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw.

OSK 284/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 284/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

Stosownie do art. 157 par. 3 Kpa w razie wniesienia żądania stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej przez podmiot nie legitymujący się interesem prawnym, skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania nieważnościowego. Orzeczenie w takim przypadku o odmowie stwierdzenia nieważności jest wadliwe, skoro w dacie złożenia wniosku wiadomym było, że pochodzi on od podmiotu nie będącego stroną, lecz wada ta, jako nieistotna, nie ma wpływu na uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

OSK 352/04 - Wyrok NSA z 2004-07-06
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 352/04 - Wyrok NSA z 2004-07-06

Przeznaczenie nieruchomości warszawskiej w miejscowym planie zagospodarowania na cele użyteczności publicznej wyklucza realizację roszczeń z art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ . A więc w praktyce - ich reprywatyzację.

bEsfGHem
OSK 730/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 730/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Przez "zdarzenie", o którym mowa stosownie do treści art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603/ w przepisach art. 120 tej ustawy należy rozumieć sytuacje, gdy zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiedniej wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w związku z czym zachodzi konieczność ustanowienia w decyzji o wywłaszczeniu niezbędnych służebności oraz ustalenia obowiązku budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Te "zdarzenia" w przepisie art. 120 zostały przy tym określone enumeratywnie /nie przykładowo/, w związku z czym inne "zdarzenie" lub okoliczność niż tam wymienione, nie mieszcząc się w dyspozycji tego przepisu, nie dają również możliwości uznania, że ma do nich zastosowanie art. 128 ust. 4 w związku z art. 120.

GZ 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
GZ 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

W sprawie o zwrot opłaty koncesyjnej pobiera się wpis stosunkowy /art. 231 w związku z art. 216 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./.

GZ 146/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
GZ 146/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Skoro na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, musi on przedstawić sądowi argumentację, która potwierdzałaby jego niezdolność do wygospodarowania środków na pokrycie tych kosztów. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie prawa pomocy nie jest wystarczającym dowodem na okoliczność, że strona nie jest w stanie zgromadzić funduszy niezbędnych do prowadzenia procesu. Udowodnienia wymaga podjęcie starań ku uzyskaniu środków finansowych, niezależnie od ich efektu.

OSK 1464/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 1464/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

1. Odpowiednio stosowany przepis art. 46 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. nr 98 poz. 1070 ze zm./ nie może być odnoszony do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego delegowanych do wojewódzkich sądów administracyjnych na podstawie art. 95 par. 1 w ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/. Tym samym więc nie ma usprawiedliwionych podstaw zarzut, że skoro w składzie orzekającym wojewódzkiego sądu administracyjnego zasiadało dwóch sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, to skład taki był sprzeczny z przepisami prawa i że z tych względów postępowanie jest nieważne.
2. Organ administracji w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji autostrady nie jest uprawniony ani zobowiązany do sprawdzania załączników do wniosku wszczynającego to postępowanie w szerszym zakresie aniżeli w aspekcie zgodności z wymogami określonymi w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych /Dz.U. nr 127 poz. 627 ze zm./ tj. tego, czy mapa wykonana jest w wymaganej skali i przedstawia istniejące uzbrojenia terenu, proponowany przebieg autostrady, zaznaczenie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienie stref ochronnych.

OSK 8/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15
16.09.2011 14:30

MINISTER INFRASTRUKTURY
 / 
OSK 8/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego pochodzący od podmiotu nieuprawnionego co do zasady nie powinien doprowadzić do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej tak pozytywnego jak i niepozytywnego, lecz do stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania. jeżeli jednak wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony, którym był organ administracji państwowej, został przyjęty i rozpatrzony przez właściwy organ, istotne jest czy był on akceptowany przez stronę, która pozostaje w zaufaniu do organów państwa nie może ponieść z tego tytułu szkody.