Kalkulator kapitału początkowego Opis kalkulatora
Płeć
kobieta mężczyzna
Podstawa do obliczania kapitału początkowego
?
Podstawę do obliczania kapitału początkowego wyznacza się poprzez porównanie faktycznych zarobków pracownika na przestrzeni kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., ze średnią płacą krajową w tych latach.

Dopuszcza się możliwoć wyznaczania podstawy z 20 najkorzystniejszych lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu aktywności zawodowej (podlegania ubezpieczeniu), jednakże okres ten musi przypadać przed dniem 1 stycznia 1999 r.
Osobom urodzonym po 31.12.1968 r., nie legitymującym się 10-letnim okresem ubezpieczenia, kapitał początkowy oblicza się z faktycznego okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
%
Okres składkowy
?
Okresy składkowe, mające wpływ na wysokość kapitału początkowego, to przede wszystkim okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r., okresy zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłku macierzyńskiego itp.
Okres nieskładkowy
?
Okresy nieskładkowe to okresy braku aktywnoci zawodowej, za które nie została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, np. okresy pobierania zasiłku chorobowego, nauki w szkole wyższej, urlopu wychowawczego.

Przy obliczaniu kapitału początkowego okresy nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż jedną trzecią udowodnionych okresów składkowych.
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
?
Podaj swój wiek w dniu 31 grudnia 1998 roku.

Jeżeli w tym dniu Twój wiek wynosił np. 45 lat 6 miesięcy i 1 dzień zaokrąglasz w "górę", wpisując wiek 46 lat.
lat
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
?
Wiek określający rozpoczęcie aktywnoci zawodowej.

Jeżeli ubezpieczony w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy nie miał ukończonych 18 lat, liczbę 18 zastępuje się faktycznym wiekiem (np. 16 lub 17 lat), w którym powstał obowiązek ubezpieczenia.

W przypadku, gdy nie pamiętasz wieku rozpoczęcia aktywności zawodowej pozostaw 18 lat.
lat
 
Opis kalkulatora
Kalkulator kapitału początkowego służy do wyliczenia wysokości składek emerytalnych zgromadzonych przez przyszłych emerytów przed wejściem w życie reformy emerytalnej, czyli 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy jest wyliczany dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
Otwarte fundusze emerytalne