Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sprawozdania finansowe. Rząd ułatwi życie małym firmom

0
Podziel się:

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe. Rząd ułatwi życie małym firmom
(RBFried/iStockphoto)

Uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Firmy, które spełnią określone warunki, będą miały między innymi możliwość przygotowywania skróconego sprawozdania finansowego.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało po posiedzeniu Rady Ministrów, że głównym celem zmian jest wdrożenie odpowiednich przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

"Zaproponowane uproszczenia przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe. Zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy poprawią warunki funkcjonowania przedsiębiorczości i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki" - napisano w komunikacie.

"Zniesienie barier administracyjnych i wprowadzenie bardziej przyjaznych przepisów o rachunkowości powinno w znacznym stopniu poprawić warunki funkcjonowania małych jednostek. Przyjęty kierunek zmian wpisuje się w działania rządu, zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości" - dodało CIR.

Do najważniejszych zmian zaliczono uproszczenie sprawozdań finansowych dla niektórych małych firm. Chodzi m.in. o spółki kapitałowe spełniające określone w projekcie kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

W projekcie przewidziano możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień) oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, a także możliwość niesporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Ponadto dokument zakłada dostosowanie przepisów do unijnej dyrektywy w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

"Chodzi m.in. o zmianę definicji jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a także wprowadzenie nowej definicji zaangażowania w kapitale; wykluczenie z możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku "małej" grupy kapitałowej, jeżeli którakolwiek z jednostek w takiej grupie jest jednostką działającą na rynku finansowym, w tym m.in.: bankiem, zakładem ubezpieczeń, emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego)" - napisano w komunikacie CIR.

Projekt przewiduje wprowadzenie dwóch kategorii wielkości progów umożliwiających niesporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz bez ich uwzględnienia).

Zgodnie z projektem wprowadzone ma zostać nowe sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznych, które miałyby sporządzać niektóre jednostki. Poza tym przewiduje się wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Chodzi m.in. o możliwość klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych; odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; niestosowanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Ma to dotyczyć nowego katalogu jednostek określonego w projekcie.

Projekt znosi obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym (pozostanie obowiązek ich składania wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego) i ujednolica przepisy dotyczące terminu przeliczania na złote wielkości wyrażonych w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

"Ponadto przewidziano możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) dla małych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego" - napisano w komunikacie. CIR wyjaśniło, że chodzi np. o jednostki: działające w sferze zadań publicznych, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, o przychodach poniżej 50 tys. zł.

Sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów ma określić w rozporządzeniu minister finansów.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)