Forum Forum dla firmKsięgowość

Bezpłatne szkolenie z zakresu Kadr i płac z obsługą Symfonii

Bezpłatne szkolenie z zakresu Kadr i płac z obsługą Symfonii

FFI / 83.7.38.* / 2010-04-20 11:02
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Zmiany” realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI).

W ramach projektu oferujemy CAŁKOWICIE BEZPŁATNE :
• Grupowe doradztwo zawodowe
• Szkolenie do wyboru
• „Kadry i płace z obsługą Symfonii” - w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: Podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy, obowiązki informacyjne wobec pracowników, rodzaje umów o pracę, czas pracy i jego ewidencjonowanie, podstawy prawne ustalania wynagrodzeń, systemy i formy płac stosowane w praktyce, zajęcia komputerowe – obsługa programu Symfonia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
• są rolnikami lub ich domownikami ubezpieczonymi w KRUS,
• są zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej oraz w miastach do 25 tyś. mieszkańców województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
• deklarują zamiar podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub założenia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej.


Uczestnikom zapewniamy:
• materiały szkoleniowe i pomocnicze (książki, teczka, długopis, notes)
• pełne wyżywienie w czasie szkoleń (przerwy kawowe, ciastka oraz obiad),
• zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia (do 430zł/osobę)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagane dokumenty:
• podpisany Regulamin udziału w projekcie,
• wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy,
• podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• podpisane Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności,
• kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym,
• oryginał zaświadczenia o posiadaniu statusu rolnika lub domownika z KRUS,
• kserokopia orzeczenia lekarskiego dokumentującego posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej (dotyczy osób niepełnosprawnych),
• kserokopia świadectwa szkolnego potwierdzającego wykształcenie na poziomie min. średnim – w przypadku składania dokumentów na „Sprzedaż z obsługą komputera” oraz „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Zgłoszenia przyjmowane są:
• osobiście w biurze projektu w Lublinie (w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku),
• pocztą tradycyjną.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ffi.org.pl oraz w Biurze Projektu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną wszystkie kserokopie powinny zawierać informację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datę oraz podpis.


Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743, 519 144 750, 519 144 742 oraz w Biurze Projektu „Zmiany” przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu „Zmiany”

Najnowsze wpisy