Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

CASH FLOW - POZYCZKA OD KRZYSZTOFA MOSKI ???

CASH FLOW - POZYCZKA OD KRZYSZTOFA MOSKI ???

skomentuj
Nasza Giełda / 2007-09-23 12:47
Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że zwiększył się popyt na kapitałochłonne usługi Spółki: factoring, usługi finansowania należności klientów, wykupy weksli oraz zakupy pakietów wierzytelności. Dodatkowo planowane są przejęcia kolejnych przedsiębiorstw (w części w ramach operacji na wierzytelnościach), w celu przeprowadzenia ich restrukturyzacji oraz uruchamianie kolejnych produktów finansowych, komplementarnych do obecnie prowadzonej działalności.

Zarejestrowana skala popytu na usługi CASH FLOW S.A. oraz potrzeby związane z przygotowanymi przejęciami przedsiębiorstw lub innych operacji na wierzytelnościach przekraczają możliwości, jakie stworzyło pozyskanie 20.000.000 złotych z emisji akcji serii C w kwietniu 2006r. W związku z powyższym Zarząd Domu Obrotu Wierzytelności CASH FLOW S.A. podjął decyzję o skorzystaniu z krótkookresowego kapitału obcego. W tym celu w dniu 21 września 2007 zostały podpisane 2 umowy pożyczki na łączną wartość 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) złotych.

Pierwsza umowa została podpisana z Prymus Sp. z o.o. z siedziba w Tychach a pożyczka jest w wysokości 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych. Druga umowa została zawarta z P.P.H. "Moska" Krzysztof Moska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej a pożyczka jest w wysokości 5.000.000 (pięć milionów) złotych.

Obie pożyczki zostały udzielone na okres od 21.09.2007 do 21.11.2007 (dwa miesiące) oraz zostały zabezpieczone wekslem In blanco. Dołączona do weksla klauzula wekslowa ogranicza możliwości wypełnienia weksla do wysokości pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach pożyczek krótkookresowych.

Jako kryterium uznania za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 czerwca 2007r wynoszących 29 198 tys. zł. Łączna wartość podpisanych z Prymus Sp. z o.o. umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) złotych. Największa z dotychczas podpisanych umów została zawarta 9 listopada 2006r. i była upubliczniona raportem bieżącym numer 58/2006.

TAK CZYTAłEM W NECIE
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy