Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja na własny biznes również dla studentów

Dotacja na własny biznes również dla studentów

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-11-25 13:02
Witam jestem studentem zaocznym, myślę o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i otworzeniu własnej działalności gospodarczej. Czy mogę liczyć na jakąś dotację na start? Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba spełniać oraz na co mogę przeznaczyć środki.
kpoplawska / 2008-11-25 13:04 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można pozyskać ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. O przyznanie tego typu środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne (wymagany czas bycia osobą bezrobotną zależy od wymogów formalnych w Urzędzie Pracy, w niektórych w zasadzie można się zarejestrować i w niedługim okresie czasu złożyć wniosek o dotację).

Osoba bezrobotna:
1)Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy i poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2)Nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej.
3)Jest zdolna i gotowa do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie.
4)Nie uczy się w szkole w systemie dziennym (może być studentem wieczorowym i zaocznym).

Jak potwierdza powyższa definicja - student zaoczny jak najbardziej może zarejestrować się jako bezrobotny i starać się o bezzwrotne środki.

Procedura ubiegania się o środki wygląda następująco: należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz wypełnić wniosek zawierający uproszczony biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami. Następnie wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym i merytorycznym. Ważną kwestią jest fakt, iż nie można zrejestrować działalności przed złożeniem wniosku i otrzymaniem pozytywnej decyzji.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Środki mogą być przeznaczone bezrobotnym:
•zamierzającym prowadzić działalność gosp. na terenie RP
•zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy

Wszelkie wydatki w ramach przyznanych jednorazowo środków mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozumianego jako data rozpoczęcia działalności widniejąca w zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (NIP1).

Przyznane środki można przeznaczyć wyłącznie na zakup:
-maszyn, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsc pracy,
-materiałów i surowców oraz materiałów na remont i adaptację pomieszczeń,
-reklamę,
-pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Przyznaną kwotę należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem określonym w podpisanej z urzędem umowie, jeżeli dokona się zakupów nie wyszczególnionych w umowie grozi to zerwaniem umowy i zwrotem całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy