Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja z UP na własny biznes również dla powracających z zagranicy

Dotacja z UP na własny biznes również dla powracających z zagranicy

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-12-22 15:13
Kto może pozyskać dotację z urzędu pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej? Jakie warunki należy spełniać? Na co można wydatkować środki? Czy osoby powracające z zagranicy mogą ubiegać się o te środki w przypadku gdy prowadziły działalność zagranicą?
kpoplawska / 2008-12-22 15:15 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z urzędów pracy mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne (wymagany czas bycia osobą bezrobotną zależy od wymogów formalnych w urzędzie pracy, w niektórych w zasadzie można się zarejestrować i w niedługim okresie czasu złożyć wniosek o dotację). Osoby powracające z zagranicy mogą również zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej.

Procedura ubiegania się o środki wygląda następująco: należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz wypełnić wniosek zawierający uproszczony biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami. Następnie wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym i merytorycznym. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Środki mogą być przeznaczone bezrobotnym:
•zamierzającym prowadzić działalność gosp. na terenie RP
•zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
•w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
•nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą zagranicą. Jeżeli osoba prowadziła działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy np. w Wielkiej Brytanii, wówczas nie spełnia niniejszych warunków i jest wykluczona ze wsparcia,
•nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
•ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
•ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
•nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
•nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
•złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan

Wszelkie wydatki w ramach przyznanych jednorazowo środków mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozumianego jako data rozpoczęcia działalności widniejąca w zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (NIP1).

Przyznane środki można przeznaczyć wyłącznie na zakup:
-maszyn, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsc pracy,
-materiałów i surowców oraz materiałów na remont i adaptację pomieszczeń,
-reklamę,
-pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Przyznaną kwotę należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem określonym w podpisanej z urzędem umowie, jeżeli dokona się zakupów nie wyszczególnionych w umowie grozi to zerwaniem umowy i zwrotem całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy