Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Dotacja z UP na otwarcie działalności gospodarczej, a zwrot sprzętu

Dotacja z UP na otwarcie działalności gospodarczej, a zwrot sprzętu

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-01-11 17:25
Witam chcę otworzyć firmę i skorzystać z dotacji urzędu pracy zastanawiam się tylko czy po 12 miesiącach utrzymania się firmy i następnym jej zamknięciu np: z powodu słabego zainteresowania usługami, sprzęt który kupiłem z dotacji podlega zwrotowi czy zostaje on moją własnością?
kpoplawska / 2011-01-11 17:26 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie bezrobotnego do wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, jednak nie później niż
do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia.
W czasie trwania tego okresu należy opłacać wszystkie zobowiązania wobec ZUS oraz US. Po upływie 12 miesięcy należy przedstawić zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające okres nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli po 12 miesiącach dotacja zostanie rozliczona, tzn. przedstawi się w.w. dokumentację wówczas zakupiony sprzęt oraz pozostałe rzeczy stają się własnością przedsiębiorcy. Jeżeli działalność zostanie zamknięta przed upływem 12 miesięcy, wówczas przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z PUP pozyskanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania

Zgodnie z ustawą z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 5 poz. 26), regulujących to zagadnienie wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
- wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
- zaprzestania prowadzenia, zlikwidowania lub zawieszenia działalności gospodarczej, przed upływem 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej),
- podjęcia zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności,
- złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. stycznia 2009r.
- naruszenia innych warunków umowy.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy