Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja z urzędu pracy - wzór poręczenia

Dotacja z urzędu pracy - wzór poręczenia

ArturMaly / 87.205.227.* / 2009-05-15 10:18
Witam...
Staram się o dofinansowanie z urzędu pracy na założenie własnej działalności gospodarczej i mam pytanie jak powinna wyglądać umowa poręczenia, jakie elementy zawierać??
Najlepiej gdyby ktoś mógł umieścić jakiś wzór...

Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję.
Wyświetlaj:
dfgghsty / 83.23.79.* / 2010-03-08 10:17
Przepraszam. Ale po co Ci to? Umowa poręczenia jest między wierzycielem a poręczycielem. Ty natomiast jesteś "dłużnikiem" w tej umowie. Urząd pracy podpisuje tą umowę z wierzycielem.
gjkjg / 83.23.79.* / 2010-03-08 10:11
Umowa poręczenia spłaty pożyczki

Informacje ogólne

Poręczenie>>
to umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, na wypadek gdyby nie wykonał go dłużnik. Można poręczyć tylko za zobowiązanie ważne.

ZAPAMIĘTAJ

Umowa poręczenia pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta na piśmie i tylko w takiej formie jest ważna.

Strony umowy

Stronami umowy poręczenia są: poręczyciel i wierzyciel, który zawarł umowę pożyczki z dłużnikiem. Natomiast dłużnik nie jest stroną umowy poręczenia. Stronami umowy poręczenia mogą być wszelkie podmioty prawa cywilnego (np. banki).

Po każdej stronie umowy poręczenia może wystąpić jedna lub więcej osób działających wspólnie albo osobno.

Przedmiot umowy

rzedmiotem poręczenia może być każde zobowiązanie dłużnika bez względu na jego źródło (np. umowa, jednostronna czynność prawna) oraz bez względu na to, czy jest to zobowiązanie pieniężne czy niepieniężne. Można poręczyć za całe zobowiązanie albo za jego część, a nawet w umowie ograniczyć odpowiedzialność poręczyciela tylko do pewnej określonej wielkości. Przedmiotem poręczenia może być dług, który już jest wymagalny (który już należy spłacić) bądź jeszcze nie jest wymagalny, a nawet zobowiązanie podjęte pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

ZAPAMIĘTAJ

Dłużnik nie musi wyrazić zgody na zawarcie umowy poręczenia, nie musi nawet wiedzieć o zawarciu takiej umowy. Umowa poręczenia może zostać zawarta nawet wbrew jego woli.

Jak napisać umowę


Krok 1

OKREŚLENIE STRON. W umowie poręczenia należy podać dokładne dane dotyczące stron umowy. Jeśli stroną umowy jest osoba fizyczna, to wówczas podaje się jej: imię, nazwisko, adres, numer i serię dowodu osobistego.

Krok 2

PRZEDMIOT PORĘCZENIA. Umowa poręczenia nie musi zawierać słowa „poręczam” lub podobnego, wystarczy, że jest sformułowana w taki sposób, że wynika z niej, iż poręczyciel zobowiązuje się w stosunku do wierzyciela wykonać zobowiązanie, wówczas gdy dłużnik go nie wykona. Należy dokładnie określić przedmiot umowy. Może nim być każde zobowiązanie dłużnika bez względu na jego źródło, całe zobowiązanie albo jego część, a nawet dług jeszcze niewymagalny. Można też poręczyć za konkretny dług przyszły i z góry przy tym określić wysokość poręczenia.

PUŁAPKI

Bezterminowe za dług przyszły może zostać w każdym czasie odwołane, np. Kowalski poręcza pożyczkę, którą zaciągnie Nowak dopiero za miesiąc, w określonej wysokości. Zanim Nowak zaciągnie pożyczkę, Kowalski może odwołać. Nieskuteczne jest za wszystkie długi przyszłe, czyli takie, które zaciągnie dłużnik w nieokreślonej dokładnie przyszłości i o nieokreślonej konkretnie wartości.

Krok 3

TERMIN. Należy określić termin, w którym wymagalne staje się

Najnowsze wpisy