Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Gdzie szukać informacji nt rejestracji spółki z o.o.

Gdzie szukać informacji nt rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-05-19 16:13
Planuję wraz z kilkoma osobami założyć spółkę z o.o. Gdzie mogę znaleźć informację na ten temat i jak się do tego formalnie zabrać.

Pozdrawiam Przemek
kpoplawska / 2011-05-19 16:15 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Na temat rejestracji spółki w KRS informacji należy szukać przede wszystkim na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Krajowy Rejestr Sądowy. Znajdują się tam informację na temat form prawnych wpisanych do KRS, wymaganych formularzy, załączników, aktów prawnych oraz wszelkich opłat związanych ze składanymi wnioskami. Dodatkowo na tej stronie znajdzie Pan informacje na temat wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru, tj. aktualne dane można wyszukiwać wg nazwy, nr KRS, NIP lub REGON.

W związku z istniejącą od 31 marca 2009 r. zasadą jednego okienka, kwestie dotyczące wypełniania formularzy udzielają również poszczególne urzędy właściwe dla danego podmiotu: GUS-Regon, Urząd Skarbowy oraz ZUS.

W dniu 31 marca 2009 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r., przy rejestracji przedsiębiorców w KRS obowiązuje zasada jednego okienka. Oznacza to, że dokonując wpisu lub zmiany, został wprowadzony obowiązek, aby do wniosku do KRS załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji podmiotu.

Według art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

-wniosek o wpis lub zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
-zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
-zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.1) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

W przypadku pierwszej rejestracji spółki w KRS pod rygorem zwrotu wniosku należy dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki oraz oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.

Uwaga wszystkie dokumenty składane w KRS muszą być w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sąd rejestrowy odpowiednie wnioski i zgłoszenia przesyła do wszystkich niezbędnych urzędów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS. Na rejestrację zmian sąd ma 14 dni od daty złożenia wniosku (o ile nie wykryje żadnych braków).

Wypełniając wnioski i zgłoszenia aktualizacyjne należy korzystać z aktualnych formularzy dostępnych w siedzibie sądu rejestrowego oraz poszczególnych urzędów, a także można je ściągnąć przy pomocy programów.


Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub prawnych). Jest to spółka kapitałowa-kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - oprócz zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego - jest wymagane:
•wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
•powołanie zarządu,
•ustanowienie organu nadzoru, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa,
•wpis do rejestru - termin instrukcyjny 7 dni (w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy, po upływie tego terminu spółka z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu)
Ponadto umowa powinna określać siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza do sądu rejestrowego właściwego względu na siedzibę spółki. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia należnej opłaty sądowej w wysokości 1 000 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy