Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Index Copernicus International SA zawarcie istotnej umowy

Index Copernicus International SA zawarcie istotnej umowy

rob484 / 2008-11-04 23:00
Nr: 37/2008
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu", Zarząd Index Copernicus International S.A. (ICI, Emitent) informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu przez drugą stronę umowę z dnia 23 października 2008 roku w
przedmiocie objęcia przez Platformę Mediową Point Group S.A. (PMPG S.A.) akcji spółki Index
Copernicus International S.A., w ramach subskrypcji prywatnej.
Umowa zawarta pomiędzy Index Copernicus International S.A a spółką PMPG S.A. dotyczy objęcia 400
000 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 złoty
za każda akcje.
Objęte akcje serii F pokryte zostaną wkładem pieniężnym w wysokości 400 tys. zł poprzez potracenie
wierzytelności PMPG S.A. wynikającej z umowy zbycia udziałów zawartej dnia 22 września 2008 roku
pomiędzy stronami, dotyczącej sprzedaży 100 % udziałów spółki Rapkoma spółka z ograniczona
odpowiedzialnością, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2008 z dnia 22 września
2008.


kom ebi abs/


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy