Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA nabycie znaczącego pakietu akcji Index Copernicus International

POINT GROUP SA nabycie znaczącego pakietu akcji Index Copernicus International

rob484 / 2008-09-22 22:59
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2008 z dnia 22 września 2008 w sprawie dookreślenia warunków porozumienia inwestycyjnego z dnia 10 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 39/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.) oraz działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG S.A., Emitent) informuje, iż w związku z realizacją ww. porozumienia inwestycyjnego, na skutek zawarcia w dniu 22 września 2008 r. trzech umów cywilnoprawnych z dwoma osobami fizycznymi - akcjonariuszami Index Copernicus International S.A. (ICI), p. Markiem Graczyńskim oraz p. George B. Stefano, na Emitenta przeniesiona została własność 1.570.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D Index Copernicus International S.A. Nabyte akcje stanowią 24,49% kapitału zakładowego ICI i odpowiadają 24,49% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ICI. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł. Wartość ewidencyjna nabytych akcji w księgach rachunkowych PMPG S.A. jest równa łącznej cenie nabycia i wynosi 1.570 tys. zł. Przed zawarciem ww. umów Emitent nie posiadał akcji ICI.
Źródłem finansowania ww. akcji są środki własne Emitenta. Nabyte aktywa mają charakter długotrwałej inwestycji kapitałowej PMPG S.A.

Pomiędzy PMPG S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PMPG S.A. a ww. osobami fizycznymi nie zachodzą powiązania inne niż wynikające z realizacji porozumienia inwestycyjnego ze spółką ICI.
Opisane powyżej umowy nie spełniają odrębnie kryterium umów znaczących i każda z nich oddzielnie nie powoduje przeniesienia własności aktywów o znacznej wartości, niemniej jednak łączna liczba aktywów finansowych w postaci akcji ICI nabytych przez Emitenta na podstawie ww. umów cywilnoprawnych spełnia kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

kom espi amp/


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy