Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Kropka nad i. Zakończenie podwyższenia kapitału PMPG SA

Kropka nad i. Zakończenie podwyższenia kapitału PMPG SA

rob484 / 2008-08-23 00:00
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent, PMPG S.A.) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 roku powziął informację o wydaniu Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 sierpnia 2008 roku o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PMPG S.A.

Kapitał zakładowy PMPG S.A. został podwyższony z kwoty 91 650 000 zł do kwoty 103 897 325 zł, tj. o 12 247 325 zł i dzieli się na 103 817 025 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podwyższenie kapitału zostało dokonane w drodze emisji 12 247 325 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez PMPG S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 103 817 025.

Struktura kapitału zakładowego PMPG S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
- 21 500 akcji imiennych serii A,
- 9 950 akcji imiennych serii B,
- 2 688 900 akcji na okaziciela serii A,
- 499 350 akcji na okaziciela serii B,
- 3 300 000 akcji na okaziciela serii C,
- 85 050 000 akcji na okaziciela serii D,
- 12 247 325 akcji na okaziciela serii E,
Emitent informuje również, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd zmianie uległy § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.650.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 91.569.700 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sztuk) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2) 91.497.550 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D.

§ 8
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D w ilości 85.050.000 są akcjami na okaziciela.

Obecne brzmienie:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaści tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2) 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.

§ 8
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 21.500 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 9.950 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.688.900 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 499.350 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D w ilości 85.050.000 są akcjami na okaziciela,
7) akcje serii E w ilości 12.247.325 są akcjami na okaziciela.

kom espi mra


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy