Forum Polityka, aktualnościPolityka

Lepper z Giertychem: Zbadajmy wszystkie partie

Lepper z Giertychem: Zbadajmy wszystkie partie

Money.pl / 2006-06-05 16:21
Wyświetlaj:
Kania / 193.111.166.* / 2006-06-05 16:21
Aż się chce wyjechać z tego kraju...
aaa / 193.108.177.* / 2006-06-05 19:26
DLA KOGO?

Rachunek A'vista walutowy w USD lub EUR przeznaczony jest dla Osób, które chcą prowadzić rozliczenia w walutach obcych, uniezależniając się od kursów walutowych.
Istnieje możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku a`vista w walutach niestandardowych (CHF, GBP) w indywidualnych przypadkach - za zgodą Makroregionu.
Rachunek A'vista może być prowadzony również w PLN
Właścicielem rachunku może być:
Rezydent - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona
Nierezydent - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
Rachunek może być prowadzony dla jednej osoby ( rezydenta lub nierezydenta) lub dla dwóch osób - rachunek wspólny (rezydent + rezydent lub nierezydent + nierezydent)
Dla osób nie posiadających stałych udokumentowanych dochodów, deklarujących wpłaty własne. Nie ma wymogu regularnych wpływów na rachunek.


JAK ZAŁOŻYC RACHUNEK?

Wystarczy przyjść do dowolnego Oddziału Banku BPH z dokumentem tożsamości i wpłacić na konto 100 PLN/100 USD lub 100 EUR.
Istnieje także możliwość otworzenia rachunku bez wniesienia wpłaty, przy czym brak wpływów powyżej 3 miesięcy powoduje rozwiązanie umowy.
OPROCENTOWANIE

Gromadzone środki na rachunkach A' vista są oprocentowane ( patrz: rachunki - zestawienie ) Stopa oprocentowania jest zmienna, a odsetki dopisywane są w okresach rocznych (na 30 listopada).
Odsetki od limitu w saldzie debetowym i od zadłużenia przeterminowanego są pobierane na koniec każdego miesiąca - o ile na rachunku występuje saldo dostępne (środki własne + limit)

Odsetki od wykorzystanego limitu debetowego oraz odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie powiększają zadłużenia (w przypadku braku środków dostępnych na spłatę odsetek od zadłużenia), odsetki "wiszą" na osobnym koncie "odsetki do pobrania" i są spłacane w momencie wpływu środków na rachunek. Z chwilą wpłaty środków na konto nastepuje spłata naliczonych odsetek oraz zadłużenia przeterminowanego.


OPŁATY

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku A'vista w PLN wynosi 9,95 zł; prowadzonego w EUR i USD wynosi 5 zł.
W/w opłata nie jest pobierana przy a`vista waluowym dla posiadacza/ współposiadacza kont: Srebrny, Złoty, Max i Inwestor

Opłata za prowadzenie rachunku będzie tylko pobierana w ciężar środków dostępnych (własnych i przyznanego limitu) - nie można zdebetować rachunku z tytułu pobieranej opłaty.

PEŁNOMOCNICTWO

Posiadacz rachunku może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem osobom pełnoletnim posiadającym pelną zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo może być udzielone w następującym zakresie:
> Pełnym - do dysponowania rachunkiem w takim samym zakresie jaki przysługuje posiadaczowi rachunku, w tym do likwidacją rachunku.
> Szczególnym - jest obejmującym umocowania do czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynność wyraźnie wskazanych w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, likwidacji rachunku, śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika.LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM

Istnieje możliwość przyznania limitu w saldzie debetowym do rachunku a'vista walutowego - pod warunkiem posiadania karty debetowej do tego rachunku.
Kwota przyznanego limitu jest określana przez Bank na podstawie stałych wpływów na rachunek oraz analizy zdolności kredytowej posiadacza rachunku lub przyjęcia zabezpieczenia w formie blokady rachunku terminowego.

Limit w rachunku jest przyznawany na okres ważności karty i nie jest automatycznie odnawiany.

Całkowita spłata wykorzystanego limitu powinna nastąpić do ostatniego dnia ważności karty.

Przyznanie limitu na kolejny okres ważności wznawianej karty wymaga złożenia kolejnego wniosku.

Do rachunku wspólnego limit może być udzielony na podstawie wspólnej dyspozycji obu posiadaczy

Najnowsze wpisy