Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Odliczenie VAT - wydatki przed rejestracją

Odliczenie VAT - wydatki przed rejestracją

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-12-22 13:04
Z dniem 01.02.2010 rozpoczynam swoja pierwszą działalność gospodarczą. Przewidziane koszty to około 20 tyś. PLN. Całość tej kwoty zamierzam wydać przed dniem 01.02.2010. W związku z tym mam tytanie. Czy od wydatków związanych z założeniem własnej firmy należeć mi się będzie zwrot zapłaconego podatku VAT mimo, iż w momencie wydatkowania pieniędzy działalności jeszcze nie prowadziłem? A co za tym idzie rodzi się moje następne pytanie. Czy poniesione w ten sposób wydatki będę mógł wpisać sobie w koszta uzyskania przyszłych dochodów. Rejestracji w Urzędzie miasta zamierzam dokonać w pierwszych dniach stycznia. Jako datę rozpoczęcia działalności podam datę 01.02.2010. Czy posiadanie wpisu do KRD, REGON-u oraz NIP-u, upoważnia mnie już do odzyskania VAT-u z faktur datowanych przed dniem rozpoczęcia działalności, np. z dnia 15 stycznia?
tkaczmarski / 2009-12-22 13:05 / Tomasz Kaczmarski, konsultant ds. Podatkowych
Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT. Ze zwolnienia tego można oczywiście zrezygnować, składając we właściwym urzędzie skarbowym wypełniony formularz VAT-R. Ustawa o podatku VAT precyzuje, kiedy takiego zgłoszenia należy dokonać. Otóż musi ono nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT.
Art. 5 ustawy o VAT precyzuje natomiast, co podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Wylicza tutaj:
• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
• eksport towarów;
• import towarów;
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak łatwo zauważyć, powyższe przepisy nie wskazują, że rejestracja taka musi być dokonana przed dokonaniem pierwszego zakupu. Potwierdza to także obecnie ukształtowana linia interpretacyjna i orzecznicza. Ważne jest, aby w dacie złożenia deklaracji przedsiębiorca był już zarejestrowanym podatnikiem VAT. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z przepisami wspólnotowymi i wykładnią ETS.
Taki pogląd został zawarty np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 04.06.2008 r. nr ILPP2/443-229/08-2/MN, w której czytamy: „(…) prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Należy bowiem rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który umożliwia identyfikowanie go jako podatnika. Zatem należy stwierdzić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz spełniają inne warunki określone w przepisach ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego.(…)”
W omawianej sytuacji będzie miał Pan zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją (czyli te z miesiąca styczeń). Zakupy te należy wykazać w deklaracji składanej w marcu (lutowa) lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Poniesione wydatki przed rejestracją oczywiście będzie Pan mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Tomasz Kaczmarski
Konsultant ds. podatkowych
Blue Tax Group SA

Najnowsze wpisy