Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Okresowe zawieszenie działalności gospdarczej

Okresowe zawieszenie działalności gospdarczej

jacirg / 2008-01-21 11:08
Czy ktoś ma takie doświadczenie? Prawo nie przewiduje takiej formy, ale słyszałem, że podobno w praktyce jest to możliwe. Będę wdzięczny za rady dot. czynności w US, ZUS i Urz.Gminy.
Pozdrawiam.
Jacek
Wyświetlaj:
tenku70 / 89.174.46.* / 2008-02-04 22:24
Witam wszystkich. Zamieszczam poniżej artykuł z pewnego portalu prawnego (nie pamiętam jakiego), który kiedyś udało mi się znaleźć na własne potrzeby w zwiążku z prowadzoną sezonowo działalnością dospodarczą na zasadach ogólnych. Myślę, że dla zainteresowanych będzie to niezła lektura. Szczególnie proszę uwagę zwrócić na ostatni akapi. POZDRAWIAM i życzę powodzenia w walce z ZUS-em !!!


"Kłopoty z zawieszeniem działalności sezonowej"

2006-07-25 15:43:37 | 84.40.129.* | RE
Co faktycznie mówi praw? [0]
Owiązujące akty prawne wyraźnie przewidują możliwość
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej bez
jednoczesnego wykreślania jej z ewidencji.

W dniu 24 lutego 2003 Małgorzat B. z Wrocławia, zwróciła się na
piśmie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o
wyjaśnienie, czy wielokrotne w ciągu jednego miesiąca
zawieszanie (czasowe zaprzestanie) działalności będzie zgodne z
ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z dnia 19.03.2003 (II
IM/SOK.076- 31/2003) odpowiedział na to precyzyjnie postawione
pytanie: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest
czasowe zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej i ponowne jej rozpoczęcie".
Jako podstawę prawną trafnie podano rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych
korygujących oraz innych dokumentów. Załącznik nr 20 (Dz. U. z
1998 r. Nr 149, poz. 982; ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz.
1039). Obowiązywało ono od 01.01.1999 do 30.09.2003, a wśród
podanych tam przyczyn wyrejestrowania płatnika obok decyzji o
wykreśleniu z ewidencji wymieniono m. in. także oświadczenie o
zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.
Rozporządzenie to podaje odmienne kody na oznaczenie różnych
przyczyn wyrejestrowania się z ubezpieczeń społecznych - m. in.
inny w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej, inny zaś w przypadku jej ostatecznej likwidacji
poprzez wykreślenie z ewidencji:

111 - opłacająca składki wyłącznie za siebie - decyzja o
wykreśleniu z ewidencji, rejestru lub skreślenie z listy,
113 - oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
działalności,

W późniejszym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2003 r. Załącznik nr 13
(Dz. U. Nr 150, poz. 1457), obowiązującym od 01.10.2003 do dziś,
także dano możliwość zaprzestania wykonywania (prowadzenia)
działalności, bez jednoczesnego wykreślenia jej z ewidencji,
wymieniając m. in. takie dwie różne podstawy wyrejestrowania się
z ubezpieczeń społecznych:

111 - zaprzestanie prowadzenia działalności
211 - wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy

Treść tych dwóch w/w rozporządzeń wyraźnie wskazuje na możliwość
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, bez
wykreślania jej z ewidencji. W zakończeniu pisma z 19.03.2003
stwierdzono także: „Ponadto Zakład wyjaśnia, że dokumenty
zgłoszeniowe i wyrejestrowujące nie powinny być składane w tym
samym dniu. Zakład ubezpieczeń Społecznych informuje, że
[…] W okresie zawieszenia działalności, składki nie są
opłacane, w związku z czym okres zawieszenia działalności nie
jest wliczany do emerytury”.

Podobną wykładnię podano także na stronie 40 poradnika
"Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi
współpracujących" (data aktualizacji 31-03-2006). Stwierdza się
tu jednoznacznie: "Wyrejestrowanie z ubezpieczeń a następnie
zgłoszenie do nich może następować także w przypadku, gdy
zaprzestanie prowadzenia działalności nie skutkuje
wyrejestrowaniem działalności w organie ewidencyjnym (ma
charakter okresowy)".

Pojęcie "zawieszenia działalności", choć nie definiowane, można
znaleźć w niektórych aktach prawnych. Jednym z przykładów tego
jest ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 1999 r. w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji
rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków,
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763).

§ 5. 1. Do rejestru podmiotów są wprowadzane następujące
informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej i osobach fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą:
7) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności,
zawieszenia i wznowienia działalności, zakończenia działalności,
skreślenia z rejestru lub ewidencji, wpisu oraz skreślenia z
rejestru podmiotów,

§ 11. Za daty wpisywane w rejestrze podmiotów przyjmuje się:
1) datę powstania podmiotu - datę wpisu do rejestru lub
ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo datę
powołania lub rozpoczęcia działalności w przypadku podmiotu nie
podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji,
2) datę rozpoczęcia działalności - datę dokonania pierwszej
czynności w zakresie działalności, dla której prowadzenia
podmiot powstał lub został powołany,
3) datę zawieszenia działalności - datę, z którą ustaje na czas
określony działalność podmiotu,
4) datę wznowienia działalności - datę, od której została
podjęta przez podmiot działalność uprzednio zawieszona,
5) datę zakończenia działalności:
a) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji - dla podmiotów
podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji,

Kolejnym przykładem jest też treść ustawy z dnia 29 czerwca 1995
r. o statystyce publicznej. (Dz. U. Nr 88, poz. 439).

Art. 42. 1. W rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, zwanym
dalej "rejestrem podmiotów", są ujmowane następujące informacje
o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej oraz osobach fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie tej działalności i
jednostkach wyodrębnionych tych podmiotów:
5) data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia
działalności,

Na co wskazuje treść aktualnie używanego formularza RG-1?

"Informacja 64. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej.
Podmiot aktywny:
1) prowadzący działalność
2) w budowie, organizujący się
3) w stanie likwidacji
4) w stanie upadłości
Podmiot nieaktywny
5) jeszcze nie podjął działalności
6) w stanie likwidacji
7) w stanie upadłości
8) z zawieszoną działalnością
9) z zakończoną działalnością (nie wyrejestrowany z
rejestru/ewidencji)

Informacja 65. Data zawieszenia działalności

Informacja 66. Data przewidywanego wznowienia działalności".

Nie można więc twierdzić, że do tej pory prawo nie przewidywało
możliwości zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
bez jednoczesnego wykreślenia jej z ewidencji.

W ubiegłym roku na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), do ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z późn. zm.), w art. 5a. 2, wprowadzono zapis: "Za
rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
uznaje się także: 1) wznowienie wykonywania pozarolniczej
działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo
zawieszono".
Ustawodawca wprowadzając ten zapis, brał zapewne pod uwagę także
ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Także i tu
jednoznacznie wskazano na możliwość zaprzestania wykonywania
działalności, bez wyrejestrowania w organie ewidencyjnym.

Na uwagę zasługuje także stanowisko Sądu Najwyższego w tej
kwestii, zawarte w sentencji wyroku z dnia 5 maja 2005 r., (III
UK 244/04): "Jak wyżej wskazano, nie jest trafny pogląd
skarżącego, który ustanie stosunku ubezpieczenia społecznego
wiąże z wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, a nie z
faktem zaprzestania jej wykonywania".


Witam wszystkich. Zamieszczam poniżej artykuł z pewnego portalu prawnego (nie pamiętam jakiego), który kiedyś udało mi się znaleźć na własne potrzeby w zwiążku z prowadzoną sezonowo działalnością dospodarczą na zasadach ogólnych. Myślę, że dla zainteresowanych będzie to niezła lektura. Szczególnie proszę uwagę zwrócić na ostatni akapi. POZDRAWIAM i życzę powodzenia w walce z ZUS-em !!!
polik / 89.79.35.* / 2008-01-24 20:43
trzeba sie wyrejestrowac z zus jacirg wszystko super opisal pozdro ja wlasnie tak mam zrobione juz 3 lata
C. / 62.89.120.* / 2008-01-22 12:20
Nie da się, a jak ktoś cię będzie przekonywał że jednak to i tak nie próbuj . W tej chwili jestem w pracy, więc nie podeślę odpowiednich linków, ale jak chwilę poszukasz na google to z pewnością trafisz na tych nieszczęśników których ZUS ciąga po sądach.
jacirg / 2008-01-22 14:16
... już wszystko wiem , a mianowicie:
1) nie ma obowiązku zawiadamiania:
- ani organu ewidencyjnego (Urz. Gminy) – tylko w przypadku likwidacji działalności, (cel wyrejestrowanie), tj. przy trwałym zaprzestaniu dz. gosp.
- ani organu podatkowego (Urz. Skarb.) – tak przy zawieszeniu jak i przy wznowieniu - można natomiast informacyjnie wysłać pismo zawiadamiające. Tylko przy likwidacji – jest obowiązek zgłoszenia, remanentu, itp.
2) jest natomiast konieczność wyrejestrowania w ZUS-ie płatnika (ZWPA) z kodem „111 – zaprzestanie prowadzenia dz. gosp.” i ubezpieczonego (ZWUA) z kodem „100 – ustanie tytułu do ubezpieczenia”, bo w innym przypadku ZUS potraktuje to jako zaległe należne składki z odsetkami.
Skonsultowane z urzędowymi informacjami: podatkową, gminną i ZUS-owską.
Pozdrawiam.
jacirg / 2008-01-22 14:21
dodatkowo potwierdza to zróżnicowanie kodów wyrejestrowania płatnika "111" i "211" w klasyfikacji ZUS-owej
jacirg / 2008-01-22 14:24
... i to by było na tyle ... :)
dziękuję za dotychczasowe rady i pozdrawiam
zio45 / 78.88.18.* / 2008-01-22 09:55
Okresowe zawieszenie działalności teoretycznie jest możliwe(kart podatkowa)ale tylko teoretycznie ,w praktyce nie próbuj!!!!!!!!!!.Mam doświadczenie z ZUS-em .po trzech latach sądu :jedą sprawę wygrałem ,dwie przegrałem,muszę zwrócić za składki wraz z odsetkami ,pomimo że udowodniłem iż w tym czasie nie ptowadziłem działalności.
Naprawde nie warto mozna sie narazić na duże koszta inieprzyemnosci.
jot / 217.197.73.* / 2008-03-30 14:46
I pogodziłeś sie z tym ,że mając rację zapłacisz pijawce twoje cięzko zarobione pieniądze ? A Strasburg ? A moze znasz jakąś grupe , ktora zorganizawala sie przeciko zusowszkiej pijawce ?
jacirg / 2008-01-22 10:33
pomimo wyrejestrowania z ubezpieczenia wg kodu 111 tj. zaprzestania prowadzenia dz. gosp. bez wykreślania z ewidencji dz. gosp.? ? ?
Okresowe zaprzestanie to co innego niż trwałe, równoznaczne z likwidacją dz. gosp. powodującą skutki wykreślenia i wyrejestrowania ewidencyjno-podatkowo-ubezpieczeniowego.
ZIOM45 / 82.139.53.* / 2008-02-05 15:33
Mój przyjacielu napisze Ci jaka jest prawda,a prawda jest tylko jedna!!!!!wszystkie te kody ,"srody itp nie mają zastosowania do prowadzenia działalności gosp.w formie np. ryczałtu ewid.lub KPR.nie można robić żadnych przerw w działalności np.zła pogoda .nie mam towaru, lub np mam całotygodniową sraczke a nie pójdę do likorza.ZUS UWALI WSZYSTKIE TWOJE ARGUMENTY JA ODDASŁEM DO KONTROLI WSZYSTKIE KSIĄŻKI, RACHUNKI, FAKTURY NIC NIE ZNALEZIONO WIĘC ODPISANO MI TAK.DZIAŁOLNOŚC GOSPODARCZĄ PROWADZI PAN NW WŁASNĄ ODPOWIEDZIANOŚC WŁASNE RYZYKO OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA , DO MOMENTU JEJ ZAKOŃCZENIA.ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI MUSISZ ZGŁOSIĆ DO URZĘDU np. GMINY A NASTEPNIE Z ORYGINAŁEM ZGŁOSIĆ SIE DO zus ABY SZANOWNA PANI ZOBACZYŁA DOKUMENT O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI . NIE SŁUCHAJ NIKOGO!!!!!NIE RÓB ŻADNYCH PRZERW!!!JEŚLI CHCESZ ZROBIĆ SOBIE PRZERWĘ TO NP;ZACHORUJ I IDZ DO LEKARZA,ZŁAM PALEC LUB WYDŁUB SOBIE OKO I IDZ POKARZ W zus BO INACZEJ TO NASLĄ CI KONTROLĘ DO DOMU!!!!!.,A TAK POWAZNIE TO JEDYNĄ MOŻLIWOŚCIĄ ZROBIENIA SOBIE PRZERWY JEST C A Ł K O W I T E WYREJESTROWANIE I PONOWNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI, I TAK TANIEJ NIŻ SKŁADKA ZA MIESIĄC BEZ DOCHODÓW. NIE ZAWIESZAJ ,NIE ZAWIESZAJ ,NIE ZAWIESZAJ.zUSIK MA 10!!!!!!! LAT ABY ZWERYFIKOWAĆ CI DOKUMENTY I Z DATA WSTECZ ZAŻĄDAĆ ZWROTU SKŁADEK +ODSETKI.
zusman / 83.8.1.* / 2008-02-06 21:52
ma kolega racje, nie zawieszac, tylko zlikwidowac w urz. gminy - tylko taka forma aktualnie jest mozliwa. ewentualnie, jesli to mozliwe, to o "zawieszeniu" powiadomic us - wtedy zus bedzie porownac okresy prowadzenia dzialalnosci zgloszone w us i w swojej ewidencji. nawet jesli czyjas sprawa trwafi do sadu, to i tak orzecznictwo w takich sprawach jest na korzysc zus. dla poprawy humoru: jest juz przygotowany projekt ustawy (nowela do ustawy o swob dzial gos) "legalizujaca" czasowe zaprzestanie dzialalnosci ;)
jot / 217.197.73.* / 2008-03-30 14:54
Kolego...zanim ta ustawa zostanie uchwalona....dziesiatki tysięcy ludzi w tym krtaju padnie ..........więc zadna to pociecha.

Najnowsze wpisy