Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Pakiet Kluski nie istnieje?

Pakiet Kluski nie istnieje?

Money.pl / 2007-03-28 08:12
Komentarze do wiadomości: Pakiet Kluski nie istnieje?.
Wyświetlaj:
Bernard+ / 83.30.204.* / 2007-04-10 18:59
Zajrzyj do poniższych ustaw i rozporządzeń. A PRZEKONASZ SIĘ JAKI JEST STOSUNEK RZĄDU I SEJMU DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI .
Wszak ten pakiet prawa dla Ciebie przedsiębiorco puchu marny na razie bez kluski jest już obfity!

Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o
kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 546 Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem
usługowym z zagranicą
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006
r. w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9
grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na
rzecz Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8
grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych
ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1566 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września
2005 r. sygn. akt SK 13/05
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy -
Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca
2005 r. sygn. akt SK 34/04
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów
kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw,
cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 894 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2272 Ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o
opłatach w sprawach karnych
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1569 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy -
Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 774 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o
grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu
wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów
dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za
wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania

Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1803 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów
znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy -
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 993 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2002 r.
sygn. akt P. 4/01.
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt
emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych,
w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz
zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw
karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały
cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do
rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

Dz.U. 2001 nr 14 poz. 145 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001
r. sygn. akt P.2/2000.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15
lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w
których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz
zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw
karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 82 Ustawa z dnia 15 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy -
Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 61 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001
r. sygn. akt P. 5/2000.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 717 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy -
Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 703 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o
funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń
społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19
czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w
których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz
zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw
karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze
Karnym.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7
grudnia 1999 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają
wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały
cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych,
karnych i cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15
października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania
związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 931 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy
wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny
skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 682 Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy karnej
skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 650 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach losowych i zakładach
wzajemnych.
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 485 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy -
Kodeks postępowania karnego i ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 720 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o
kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 640 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej
skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 621 Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o
grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o
zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą z dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w
postępowaniu karnym skarbowym.

Jeżeli będziesz czytał dziennie po 8 godzin z 20 minutową przerwą na drugie
śniadanie ( bo masz do takiej przerwy prawo zgodnie z kodeksem pracy) to już za 342
dni dowiesz się co to jest kontrola karno skarbowa i JAKIE MASZ OBOWIĄZKI JEŻELI W 4 RP Będziesz chciał być przedsiębiorcą zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeżeli jesteś urzędnikiem nie czytaj tego to nie jest ci potrzebne aby wykazać przedsiębiorcom swoją przyrodzoną wyższość nad nimi.
Tedeum / 88.199.249.* / 2007-04-06 10:55
Znów pobożne życzenia !Kiedy one się skończą ?Inne państwa proponóją realia to mają i coś ! A u nas tylko lanie wody !
ŁowcaGwiazD / 153.19.178.* / 2007-04-05 16:59
Czy pamiętają Panstwo scenę z filmu "MIŚ". Spikerka na lotnisku przez zapowiedzią komunikatu specjalnie wkłada kluskę do buzi aby w tym wypadku anglojęzycznejj wypowiedzi nadać właściwy akcent. Istnieje nawet powszechne stwierdzenie, że mówi jakby miał "kluski w buzi". W żadnym wypadku nie zamierzam obrażać Pana Kluski ponieważ szanuje go na tyle na ile znam jego historię ( z prasy) ale wynikająca zbieżność programu gospodarczego o nazwie "Program Kluski "i bełkotu spikerki z kluska w gebię daje taki sam efekt . Nikt nic nie rozumie!
Ubawiony Demokrata / 213.134.186.* / 2007-03-29 10:44
Komentatorzy oczekują konkretów a niektórzy sami są niekonkretni. Zastanówcie się kto za co jest odpowiedzialny, Premier nie może wszystkiego sam prowadzić. ( nie usprawiedliwiam P Premiera za cokolwiek)Jak mówimy o gospodarce zastanówmy się jaki wkład wnosi Pani Minister Finansów. Jesli ktoś z was ma jakąś wiedze albo jakieś sugestie na temat, proszę o odpowiedz.
ŁowcaGwiazD / 153.19.178.* / 2007-04-05 16:47
Pani Minister Finansów wnosi wkład do butów podwyższający ją o jakieś 5 mm więcej niż wynosi śrdnia wzrostu wszystkich ministrów obecnego rządu.:-)
za / 195.38.12.* / 2007-03-29 09:53
Kluska - kolejny wydymany
acomitam / 83.25.244.* / 2007-03-29 08:58
Jak pamiętam ustawa o działalności gospodarczej Wilczka z 1988 roku to było 1,5 strony A4. Tymczasem ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - 40 stron, ustawa o NIP - 17 stron, a do tego jeszcze Ordynacja Podatkowa - 86 stron, po drodze jest też cała masa innych uregulowań np. ustawa o PDOF i PDOP, Ubezpieczeniach Społecznych, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny itd, każda z nich wielokrotnie nowelizowana. To się musi źle skończyć. Dopóki socjalistyczne mrzonki o możliwości uregulowania wszystkiego ustawami będa decydowały o naszym prawie, dopóty prawo to będzie chore,a w konsekwencji chore będzie nasze państwo.
busola / 83.17.92.* / 2007-03-29 09:55
szybka akcja do ucieczki ubecji i komuchów do biznesu. Yak było, troche i inni skorzystali przy tym też.
acomitam / 83.25.244.* / 2007-03-29 10:45
To racja, ale sama zasada, że co nie jest zabronione jest dozwolone powinna być podstawową zasada każdego aktu prawnego regulującego działaność gospodarczą. I taka była ustawa Wilczka, podczas gdy teraz ustawodawca skupia się na określaniu tego co wolno i tym samym chce w uatawach opisać całą rzeczywistość. To przeciez jest chore. Ja wiem, że socajliści inaczej nie potrafią, ale trzeba ich do tego zmusić.
MacMurphy / 84.40.135.* / 2007-03-28 21:30
Z niecierpliwością czekam na wypowiedź pana Kluski dla Money.pl w sprawie pakietu, który wykorzystuje jego nazwisko.
ekonomik / 83.10.127.* / 2007-03-28 21:00
Premier - ideolo, 1. wicepremier - ideolo, jeden wicepremier koalicyjny - ideolo, drugi wicepremier koalicyjny - bęcwał, Zyta - ?, no to wyszły z tego KLUCHY, nawet nie LENIWE. Fakt, że ktoś był względnie obrotnym macherem od wykorzystywania luk w przepisach, a jednocześnie ofiarą zbyt rygorystycznego ich pojmowanego przez aparat państwowy [:))))))], niekoniecznie musi się przekładać na zdolności w kreowaniu programu gospodarczego. Od tego powinien być premier, ale on ma tyle na głowie: WSI, CBA, kardiochirurga z 15. długopiso-łapówkami, Giertycha podkradającego miłość ojca Dyktatora, Kwasniewskiego 3x bardziej lubianego przez publikę od brata bliźniaka.
Obywatel III RP / 83.3.58.* / 2007-03-29 09:20
:)))
100% prawda
ekonomik - jesteś moim nowym idolem
a do premiera dołóżmy jeszcze komplexy z dzieciństwa
biedny / 83.31.147.* / 2007-03-28 20:09
Jaki pieniądz taki brzęk-jaki naród taki rząd
premeryt / 83.10.8.* / 2007-03-28 21:03
E tam, Klusek go im schował pod dywan i tyle.
Gosio / 83.28.206.* / 2007-03-28 17:57
popatrz na niego , co to za biznesmen z Koziej Wólki ? oszust podatkowy ? nawet po polsku nie mówi dobrze
a chce robić pakiet przekrętów PiS
marianr2 / 89.167.38.* / 2007-04-06 20:29
Żółć Cię kiedyś zabije. Jeżeli sam niczego nie umiesz robić to nie obrażaj za to innych. Sąd i to komuszy przyznał mu rację. A przepis w jego przypadku był "chory", pisany by kolega importer, a nie polski przedsiębiorca mógł zarabiać. A p.Kluska nie chciał się podzielić z Ministerstwem Stokłosy (czyt. Finansów) i stąd jego kłopoty. Wlazł w tzw. "szkodę".
ŁowcaGwiazD / 153.19.178.* / 2007-04-05 17:04
Panie Gosio ( chociaż brzmi to głupio) każdy polski przedsiębiorca jest oszustem podatkowym. Pan też! Takie jest prawo i tyle!
Jeżeli jest to nieprawda to niech na forum poda imie i nazwisko oraz adres i numer telefonua przeproszą go osobiście.
pytajnik / 80.54.90.* / 2007-03-28 16:38
Nielichy bardak mają w tym naszym rządzie.
Może by tak pan premier zatrudnił jeszcze kilku ministrów lub wiceministrów, którzy w ramach "taniego państwa" pilnowaliby tego małego "co nieco" z którym obnoszą się jak kura z jajkiem i w efekcie gubią.
Czy to aby nie sprawka pierwszego inkwizytora IV RP i ojca dyrektora od radia w Toruniu razem z obrońcą plemnika?
blade74 / 83.12.123.* / 2007-03-28 15:52
Jakie mamy społeczeństwo taki mamy rząd - z kosmosu politycy się nie wzięli niestety.....
acomitam / 83.25.244.* / 2007-03-29 09:15
Do końca nie można się z Panem zgodzić. Demokracja parlamentarna ma wybitne skłonności do faworyzowania ludzi o wątpliwych kwalifikacjach, co szczególnie dobitnie widoczne jest u nas. Nasi parlamentarzyści, politycy i spora część aparatu urzędniczego to właśnie owoc tej negatywnej selekcji. Można więc powiedzieć, że w "przedstawicielach narodu" jest większe nagromadzenie negatywnych cech niż w statystycznym Polaku - Szaraku. Niech pan zwróci uwagę, że demokracja parlamentarna posługuje się czymś, co można nazwać "kłamstwem w zarodku", ale nikt z tego tytułu nie ponosi żadnych konsekwecji. Jeśli jakaś firma chciałaby zareklamować swój produkt posługując się nieuczciwą reklamą, wprowadzającą konsumenta w błąd, wtedy byłaby szybko przywpołana do porządku i musiałaby zapłacić wysokie kary. Tymczasem ugrupowania walczące o władzę posługują się wszytkimi możliwymi chwytami, z okłamywanie konsumenta, pardon wyborcy, włącznie. Wmawia się ludziom, że dostaną obiadek za darmo. I co? I nic. Żadnej odpowiedzialności karnej. Demokracja parlamentarna jest skażona grzechem pierworodnym.
Ubawiony demokrata / 213.134.186.* / 2007-03-29 10:32
Wybieram demokracje w Irlandii, albo Danii, albo Holandii
Czy tylko miejsce zameldowania??, nie wiem nie wiem. hmm. Eh, jeszcze raz otworze mape i się zastanowię.
acomitam / 83.25.244.* / 2007-03-29 10:49
Jak to mówią - ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A więc poczekamy, zobaczymy. To napisał Acomitam - czyli ubawiony niedemokrata.
ufoludek / 83.24.203.* / 2007-03-28 15:55
a jakie mamy społeczeństwo?
UPRośćmyTO / 212.106.27.* / 2007-03-28 17:45
"przypadkowe społeczeństwo", zapomniałem kto to powiedział ;-(
Hi Stor / 83.14.48.* / 2007-04-01 15:13
społeczeństwo? , ... hmm a co to takiego ?
Tak naprawdę nic takiego nie istnieje - to raczej kreowana iluzja na użytek władztwa
(temat m.in. od M. Thatcher )
jest raczej populacja jako obiekt nieustannych manipulacji
pchelek / 2007-03-28 14:46 / Tysiącznik na forum
zostala sama mętna woda
skuteczny / 83.24.203.* / 2007-03-28 14:50
tak jest, wystarczy do niej skoczyć, a następnie pomachać energicznie ogonem - w ten prosty sposób lisy pozbywają się pcheł.
pchelek / 2007-03-28 22:43 / Tysiącznik na forum
niestety w ten sam sposob nie da sie pozbyc pisdzielcow, burakow i neofaszoli
MN1 / 80.51.231.* / 2007-03-28 14:15
Z pakietu pozostanie tylko Ryszard Kluska, który świeci oczami.
Nie rozumiem dlaczego dał się wystawić.
REALISTA / 62.179.63.* / 2007-03-29 05:09
Litości!!! Roman a nie Ryszard! Komentatorzy od 7-iu boleści.
czaterXX / 2007-03-28 15:33 / Bywalec forum
Ryszard Kluska został zatrudniony przez kancelarie premiera jako doradca premiera ds. tego pakietu ku scislosci
MN1 / 80.51.231.* / 2007-03-28 17:51
Za przywilej bycia doradcą straci nazwisko. To zły interes. Inni są doradcami i nie wystawiają się.
prowadzący / 83.24.228.* / 2007-03-28 20:24
pewnie, powinien działać pod tzw. przykrywką. Zupełnie za nic mają podstawowe zasady konspiracji.
prosterozwiązanie / 83.24.203.* / 2007-03-28 14:51
pogłówkuj, przecież na emeryturze masz kupę czasu.
Krzysztof S / 85.128.102.* / 2007-03-28 15:22
skuteczny, prosterozwiązanie, szerokiuśmiech, poślizg, nowasłużba, małykrętacz, straszne, palcyma masz rozmożenie jaźni? Kim jesteś i kto Ci płaci za obśmiewanie krytykujących pis?
r y b a / 83.17.92.* / 2007-03-28 13:51
a co z pakietem klasy L F O ? na nim mozna wyciagną z budżetu kilkadzisiąt milionów ?
do początku nowsze
1 2

Najnowsze wpisy