Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA zwołanie NWZ

POINT GROUP SA zwołanie NWZ

skomentuj
rob484 / 2008-11-12 23:37
Działając zgodnie z §39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu
dzisiejszym podjął uchwałę o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień
15 grudnia 2008 roku, na godz. 8.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platforma Mediowa
Point Group S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji akcji serii F lub/i obligacji (zwykłych lub/i zamiennych serii A na akcje serii F) celem realizacji transakcji nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika Rzeczpospolita oraz Parkiet lub/i nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w spółce Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w § 7 pkt 1 oraz § 33 pkt 1.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 statutu Spółki punktu 6 o treści:
Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitały zakładowego o kwotę nie wyższą niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) złotych poprzez emisję nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii F.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F.
Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 311.691.975,00 (słownie: trzysta jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 311.691.975,00 (słownie: trzysta jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F.

Aktualna treść § 33 pkt 1 statutu:
Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.
Proponowana treść § 33 pkt 1 statutu:
Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 14
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy